— Kompenserende tiltak med fribeløp og satsing på samferdsel kommer næringslivet i distriktene til gode, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Det er nye EU-regler om regional statsstøtte som gjør at det er nødvendig å endre den norske ordningen med ulik arbeidsgiveravgift rundt om i landet.

Avbøtende tiltak

Regjeringens foreløpige svar har vært å utvide ordningen til 31 nye kommuner, men bedrifter i en rekke sektorer mister uansett retten til differensiert arbeidsgiveravgift. Dette gjelder blant annet innen transport, energi, finans og forsikring samt produksjon av stål og syntetiske fibre.

Samtidig har regjeringen varslet kompenserende tiltak for bransjene som rammes. Fredag ble detaljene kjent.

Etableringen av en fribeløpsordning innebærer at arbeidsgivere likevel ikke trenger å betale økt avgift opp til et gitt fribeløp. Arbeidsgivere med få ansatte vil kompenseres fullt ut, melder regjeringen. Ordningen gir en avgiftslettelse på 150 millioner kroner i 2014 og deretter 450 millioner kroner årlig.

I tillegg setter regjeringen av penger til iInfrastrukturinvesteringer i Nord-Norge, mer nøyaktig 1,6 milliarder kroner fram til 2018. 124 millioner kroner er satt av allerede i år.

Regjeringen setter også av 44 millioner kroner til fylkeskommunene for økte kostnader til kjøp av transporttjenester og foreslår å øke tilskuddet til sysselsetting av sjøfolk for å ta høyde for at rederier innenfor nettolønnsordningen kompenseres med anslagsvis 25 millioner kroner i 2014.

Flere unntak

Ved siden av avbøtende tiltak har regjeringen jobbet for at flere virksomheter enn tidligere antatt skal kunne fortsette med lavere arbeidsgiveravgift. Finansminister Siv Jensen (Frp) sier dialogen med EU og ESA har gitt resultater.

— Vi er derfor glade for at det ligger an til at blant annet drosjebiltransport, flyttetransport og utvinning av olje og gass likevel kan beholde ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, sier hun.

Sektorunntakene innebærer at statens inntekter fra arbeidsgiveravgiften anslås å øke med om lag 1,2 milliarder kroner årlig. Regjeringen varsler nå at dette vil bli tilbakeført i sin helhet.

— Vi var uenig i EUs beslutning om at enkelte sektorer må ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Nå foreslår regjeringen tiltak der vi tilbakefører hele avgiftsøkningen som kommer fra dette, sier Sanner.

Jensen tilføyer at fribeløpsordningen vil sørge for at de aller fleste småbedrifter i områder med redusert arbeidsgiveravgift får full kompensasjon, selv om deres sektor er unntatt fra ordningen.

Infrastrukturtiltakene er rettet mot de tre nordligste fylkene. Nord-Norge vil bli kompensert fullt ut for virkningen av sektorunntakene, hevder regjeringen.