Designsenter i Oslo får 70 millionar i året: – Det er eit vanvitig sløseri

Designmiljøet i Bergen vil ha Design- og arkitektur Norge (Doga) ut av Oslo. Måndag denne veka møtte dei kulturbyråden for å fremje sitt syn.

Publisert Publisert

KRITISK: Direktør for Design Region Bergen, Monica Hannestad, meiner Doga bør desentraliserast. Foto: Ørjan Deisz

  • Ingvild Nave
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Sidan designsenteret Doga (Design og arkitektur Norge) i Oslo blei oppretta i 2014 har det vore prega av krangling, kritikk og budsjettsprekkar.

Totalt har over 20 tilsette valt å gå frå jobbane sine.

Etter fleire år med uro tilrår næringskomiteen på Stortinget at regjeringa vurderer ei omorganisering av kontoret som skal fremje norsk arkitektur og design.

Det er på høg tid, meiner fleire i Bergens designmiljø. Måndag samlast dei og kulturbyråden for å diskutere saka.

– Dette er blitt kjempa for lenge. Dagens organisering er for sentralisert. Doga får nesten 70 millionar kroner i året, som kunne blitt brukt langt betre ute regionane. Det er eit vanvitig sløseri med offentlege midlar, seier direktør for Design Region Bergen, Monica Hannestad.

Byråden: – Vi tek oppfordringa

Dermed kan ein kamp om rundt 50 arbeidsplassar og eit årleg tilskot på nesten 70 millionar kroner vere på trappene.

– Vi tek oppfordringa frå næringskomiteen, saman med det sterke design- og arkitekturmiljøet som finst i Bergen. Vi har tidlegare høyrt frå dei at Doga ikkje har fungert optimalt, seier kulturbyråd Julie Andersland (V).

Då Andersland tidlegare i år kom med si ønskjeliste til den nye kulturministeren, var Doga nemnt som ein av mogelegheitene til å skaffe nye statlege arbeidsplassar i Bergens kulturliv.

PÅ LISTA: Doga er på lista over arbeidsplassar kulturbyråd Julie Andersland vil ønskje velkomen til Bergen. Spørsmålet er om heile organisasjonen blir oppløyst, og arkitektur- og designfeltet blir organisert på ein heilt anna måte enn i dag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Det er ho som har invitert til møtet der omorganiseringa av Doga skal diskuterast.

– Det handlar ikkje om posisjonering, men å sjå på mogelegheitene som kan oppstå i handlingsrommet næringskomiteen har gitt oss. Noko av det vi vil finne ut meir om, er korleis Doga støttar opp om aktiviteten på arkitektur- og designfeltet i Bergen i dag, seier byråden om møtet.

Les også

Kulturministeren: – Å flytte makt ut av Oslo blir viktig for meg

– Dei 70 millionane kunne blitt brukt betre i regionane

Direktøren for Design Region Bergen er positiv til Andersland sitt initiativ, og håpar det vil bere frukter.

Ho meiner pengane burde fordelast mellom dei lokale design- og arkitekturmiljøa i Noreg i staden for å bli styrt frå kontora i Oslo.

– Doga burde slankast betydeleg og fokusere på å arbeide med å hjelpe departementa å lage brukarvenlege ordningar og arbeide på toppnivå politisk. Dei treng ikkje rundt 50 tilsette og så mykje pengar for å gjere det.

HARD KRITIKK: Direktør for Design Region Bergen meiner ressursane som er blitt gitt til Doga i dag burde spreiast utover designklyngjene som finst i Noreg. Foto: Ørjan Deisz

Brei misnøye

Hannestad får støtte frå fleire i Bergens arkitektur- og designmiljø.

– Doga er for sentralisert, og slik har det vore i fleire år. Hovudsetet og dei fleste arrangementa til Doga er i Oslo, med nokre få unntak. Det fører også til ei sentralisering av fagkompetansen. Dei veit lite om kva som går føre seg i vårt langstrakte land, meiner Mona Larsen som er leiar for institutt for design på KMD (Fakultet for Kunst, musikk og design).

Også dagleg leiar i VISP (Produksjonseining for visuell kunst), Aslak Høyersten er misnøgd med dagens situasjon.

– Doga er blitt for stort og tungrodd. Dei har eit formål som verkar å hengje igjen frå 80-talet. Ein burde kunne fordele ressursane på dei fire-fem største byane, men det finst også sterke kompetansefelt i mindre tettstader og bygder.

Les også

Jeg har høye forventninger til den nye kulturministeren

Ueinig

Doga kjenner seg ikkje igjen i kritikken om at verksemda deira er for sentralisert, og at dei ikkje skapar aktivitet utanfor Oslo.

– Vi har ei rekke aktivitetar i alle landsdelar, og skal styrke samarbeidet med regionane endå meir i 2018, seier fungerande direktør, Tor Inge Hjemdal, og viser til prosjekt innanfor mellom anna byutvikling og innovasjon.

Han trur kritikken frå designmiljøet i Bergen handlar om ei misforståing om kva oppgåver kontoret har. Han viser også til tilskotsbrevet for 2018, der departementet kjem med ei klar bestilling om at kontoret skal styrke samarbeidet i regionane.

– Vi arbeider på oppdrag frå Nærings- og fiskeridepartementet, og tilbakemeldinga vi får, er at dei er nøgde med det vi leverer. Men vi skal ta med oss alle konstruktive forslag til korleis vi kan forbetre oss. Doga skal vere ein aktør for heile landet, derfor er det viktig med ein god dialog vidare, seier Hjemdal.

Publisert
  1. Arkitektur
  2. Design
  3. Bergen
  4. Oslo
  5. Innovasjon