Eit unikt og tydeleg signal

Ord som er særmerkte og vert oppfatta som vanskelege, forsvinn.