• INNSPARINGAR: Åtte stillingar ved humanistisk fakultet blir kutta. FOTO: Tor Høvik

UiB kuttar i åtte fag grunna dårleg økonomi og svake søkjartal

Mobiliseringa rundt teatervitskap er truleg årsaka til at det blei redda frå kuttrunden ved UiB. I staden måtte eit anna studium leggje seg under sparekniven.