«Bergen er en solid kommune som ikke trenger å få godkjent budsjettet»

DUELLANTER: Harald Schjelderup og Monica Mæland har møttes flere ganger til debatt i valgkampen. ØRJAN DEISZ

Høyres byrådsleder Monica Mæland og Aps byrådslederkandidat Harald Schjelderup møttes til debatt på Fløyen, direktesendt på Vestlandsrevyen.

De to diskuterte blant annet Bergen kommunes budsjett som Fylkesmannen har erklært er ulovlig. Grunnen er at byrådspartiene bruker 240 millioner utbyttekroner fra BKK for å dekke driftsutgifter. Opposisjonen i bystyret ba Fylkesmannen om en lovlighetskontroll.

I sommer konkluderte Lars Sponheims jurister.

«Føringen av ekstraordinært utbytte fra BKK for 2011 som inntekt i driftsbudsjettet, er således i strid med loven og dermed ugyldig. Budsjettet må på dette punkt bringes i samsvar med kommuneloven ...», heter det i vedtaket til Fylkesmannen i Hordaland.

Ikke under administrasjon

— Bergen er en solid kommune som ikke trenger å få godkjent budsjettet, parerte Mæland i debatten med Schjelderup.

Vi spurte Mæland om hun kunne utdype denne påstanden.

«Det er bare kommuner som er på ROBEK listen (pga dårlig økonomi er de satt under administrasjon) som trenger fylkesmannens godkjennelse for sine budsjetter (f.eks Meland kommune) – andre kommuner sender bare over budsjettet for en gjennomgang og får fylkesmannens kommentarer tilbake, slik vi har gjort i alle år etter at vi kom ut av ROBEK-listen. Dette følger av kommuneloven», skriver Mæland.

Mer presist må kommuner på ROBEK-listen ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne inngå låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Bergen kommune ble fjernet fra ROBEK-listen i 2007 og er altså ikke pålagt denne økonomikontrollen.

Fylkesmannen kan gripe inn

Verken Fylkesmannen eller andre ytre instanser trenger derfor å godkjenne Bergen kommunes budsjett. Det bekrefter jussprofessor Jan Fridthjof Bernt, ekspert på kommunalrett ved Universitetet i Bergen.

«Men fylkesmannen kan av eget tiltak foreta lovlighetskontroll av kommunebudsjettet, og kan da oppheve dette om han finner at budsjettvedtaket er ulovlig», skriver Bernt til faktasjekk.no.

Dette gjøres sjelden, opplyser seniorrådgiver Håvard Rød hos Fylkesmannen i Hordaland.

«...kommunebudsjettet er gyldig - og trenger ikke godkjenning - for alle kommuner fra det tidspunkt det er vedtatt i kommunestyret, så lenge det ikke blir opphevet av fylkesmannen gjennom lovlighetskontroll», skriver Rød.

Tre medlemmer er nok

Men det er akkurat det som har skjedd i situasjonen som Mæland og Schjelderup diskuterte. Medlemmer av Bergen bystyre krevde lovlighetskontroll. Fylkesmannen underkjente deler av Bergen kommunes budsjett. Bergen kommune har appellert om omgjøring hos departementet, og der står saken.

Kreves det lovlighetskontroll, kan med andre ord et kommunebudsjett bli kjent ugyldig.

«Kommunestyrets budsjettvedtak må oppfylle kravene i Koml. § 46, herunder at det skal være satt opp i balanse - altså uten underskudd, og være realistisk. Dette er rettslige krav som fylkesmannen kan håndheve ved lovlighetskontroll av budsjettet», skriver Bernt til faktasjekk.no.

Men bare ROBEK-kommunene blir underlagt rutinemessig kontroll.

«For andre kommuner vil lovlighetskontroll av budsjettet bare skje etter lovlighetsklage fra minst tre kommunestyremedlemmer, eller unntaksvis hvis fylkesmannen selv finner grunn til det», skriver Bernt.

Må vedta budsjett

Også når man ser bort fra lovlighetskontroll, er kommunen lovpålagt å ha et godkjent budsjett. Ikke godkjent av eksterne etater, men av kommunen selv.

Kommunelovens §45 1. ledd pkt. 1 slår fast at «...kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.»

Det stilles også flere krav til budsjettet. Blant annet sier §46 1. ledd pkt. 3 at «...årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret.»

Så lenge byrådspartiene har flertall i bystyret, er det neppe noen fare for at bystyret ikke vil vedta et bybudsjett. Men at kommunen trenger et budsjett vedtatt av bystyret, er fastslått i norsk lov.

«Kommunestyret vedtar budsjettet, og som alminnelig regel kan det ikke brukes penger av noen i kommunen uten at det er hjemmel for det i budsjettvedtaket. Det eneste unntaket er utgifter til oppgaver som kommunen har rettslig plikt til å utføre, som å gi nødvendig helsehjelp, sosialhjelp og spesialundervisning», skriver Bernt.


Rate: Feil

Påstand: «Bergen er en solid kommune som ikke trenger å få godkjent budsjettet»

Kilde for påstand: Bergens byrådsleder Monica Mæland (H) i TV-debatt 23. august 2011

Vår konklusjon: I utgangspunktet har Mæland rett når hun sier at Bergen kommune ikke trenger å få godkjent budsjettet av Fylkesmannen, ettersom kommunen ikke er på den såkalte ROBEK-listen. Men i dagens situasjon — hvor medlemmer av bystyret har krevd lovlighetskontroll av budsjettet - er det Fylkesmannen som må kontrollere at budsjettet er i samsvar med Kommuneloven. Han har underkjent deler av budsjettet til Bergen kommune. Påstanden er misvisende.

Vurdert av: Tor Olav Mørseth, nyhetsredaktør