Nav-skandalen: Ministeren ber om unnskylding og lover å rydde opp

Mer enn 100 personer er anmeldt for trygdesvindel. Flere tusen er enten fratatt ytelser eller er blitt nektet pengestøtte de skulle hatt.

Publisert Publisert

UNNSKYLDNING: Både statsminister Erna Solberg (H) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ba tirsdag om unnskyldning for måten staten har håndtert personene som er rammet av Nav-skandalen. Foto: Stian Lysberg Solum, Scanpix

Det var en alvorstung arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som i Stortinget tirsdag morgen ba om unnskylding for statens behandling av Nav-klientene.

– Jeg har fra første dag omtalt dette som en skandale, og det står jeg ved, sa Hauglie.

Her er overgrepene

Hun ramset så opp statens overgrep; urettmessige krav om tilbakebetaling av store summer, urettmessige anmeldelser og straffeforfølging, flere er uriktig dømt til fengsel eller andre straffereaksjoner.

– På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder – og deres familier – om unnskyldning for det de har vært utsatt for, sa Anniken Hauglie.

Statsminister Erna Solberg fulgte også redegjørelsen i Stortinget.

– Vi må være ydmyke og si unnskyld, sa hun etter Hauglies redegjørelse.

I rundt 2400 saker har Nav krevd tilbakebetaling.

Hvor mange som er nektet stønad de har hatt rett på, vet NAV foreløpig ikke.

Tilbakebetaling og erstatning

Anniken Hauglie mener det mest alvorlige i saken er at Nav etter 2012 har anmeldt i overkant av 100 personer for trygdesvindel for å ha oppgitt uriktige opplysninger.

Det er avsagt dom i rundt 50 saker, 36 personer har fått ubetinget straff eller har sonet fengselsstraff, mens arbeidet med vel 50 anmeldelser er stoppet etter at det ble slått alarm i høst, sa Hauglie. Hun understreker at det er usikkerhet om tallene.

Alle saker som kan ha ført til feil beslutninger i Nav, og senere i rettssystemet, skal nå gjennomgås.

Hauglie lover at de som er rammet vil få penger tilbakebetalt og trolig også erstatning. Samtidig slår hun fast at noen også kan ha mistet ytelsene med rette.

Hver enkelt sak på nytt

– Det er nødvendig å vurdere hver enkelt sak på nytt. Det må også vurderes om de øvrige vilkårene for å motta eller beholde ytelsen var oppfylt, som plikten til å gjennomføre aktiviteter og avtaler med helsepersonell, Nav og arbeidsgiver, sa hun.

Hauglie mener det er betydelig usikkerhet knyttet til hvor mange personer som er omfattet av dette, og at det er for tidlig å si noe nærmere om hvem som vil ha krav på trygdeytelser eller kompensasjon for urettmessige tilbakebetalingskrav.

– Resultatet av gjennomgangen av den enkelte sak vil kunne bli full omgjøring, delvis omgjøring eller opprettholdelse, sa Hauglie.

REDEGJØRELSE: Statsråd Anniken Hauglie har satt i gang en granskning som trolig vil være ferdig første halvår 2020. I mellomtiden må hun være forberedt på å svare på mange spørsmål fra Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum, Scanpix

Lover fri rettshjelp

Regjeringen varsler at de vil sørge for fri rettshjelp til dem som måtte klage på disse nye Nav-vedtakene.

Samtidig settes det i gang en omfattende granskning av saken.

Regjeringen varsler en ekstern gjennomgang, mens deler av opposisjonen ønsker at Stortinget skal nedsette en egen, uavhengig granskningskomité.

Anniken Hauglie vil at et eksternt utvalg skal granske saken for å avdekke hvordan en feiltolkning kan ha oppstått og blitt videreført i så lang tid – både i trygdeforvaltningen og i straffesakssporet.

Tilbake til 1994

Hun varsler at det kan bli aktuelt også å vurdere praktiseringen før 2012. Det er av flere antydet at EØS-reglene kan ha blitt feiltolket helt tilbake til 1994.

– I tillegg vil det være naturlig med en gjennomgang av behandlingen i Arbeids- og velferdsetaten og i departementet fra Trygderetten avga den første kjennelsen som gikk mot Navs tolking.

Granskingen vil kunne se på både etatens tolkning og praksis, men også departementets håndtering og oppfølging.

Hauglie sier målet er at rapporten skal være ferdig første halvår 2020.

KRITIKK: Nav-leder Sigrun Vågeng får svært kraftig kritikk for måten etaten har håndtert skandalen. Frps leder av sosialkomiteen på Stortinget mener Nav-ledelsen må gå av. Foto: Terje Pedersen, Scanpix

Alle etatene gransker saken

Regjeringen vil også lage en ordning med fri rettshjelp til personer som fremmer erstatningskrav som følge av den feilaktige tolkningen av EØS-regelverket.

De vurderer også opprettelse av en særskilt erstatningsordning for å sikre en så enkel og rask behandling som mulig.

Riksadvokaten er i kontakt med Gjenopptakelseskommisjonen og med påtalemyndigheten om oppfølging overfor dem som er straffet basert på feil forståelse av regelverket.

Gjenopptakelseskommisjonen kan veilede den som ønsker å gjenåpne en straffesak og har også anledning til å oppnevne offentlig forsvarer.

Også i Nav-systemet skal det granskes. Internrevisjonen i Nav skal utarbeide en rapport om etatens oppfølging av forordningen.

Stinker klassejuss, mener SV

Opposisjonspartiene på Stortinget var tirsdag som ventet meget krasse i sine kommentarer og reaksjoner.

SV-leder Audun Lysbakken sa at det er mange ubesvarte spørsmål, som hvordan og hvorfor det har skjedd.

– Et av svarene, frykter jeg, ligger i den mangeårige kulturen for mistillit som er skapt mot mennesker på ytelser, der frykten for at folk skal få noe de ikke har krav på er blitt større enn at enkeltmennesker ikke får det de har krav på.

– Saken har en stank av klassejuss, sa Lysbakken.

ANSVAR: Ap-leder Jonas Gahr Støre plasserer ansvaret for skandalen hos regjeringen og dermed både statsminister Erna Solberg og statsråd Anniken Hauglie. Foto: Stian Lysberg Solum, Scanpix

Ap peker på regjeringen

Ap-leder Jonas Gahr Støre plasserte et særlig ansvar for skandalen i regjeringen og hos statsråd Hauglie:

– Det virker som om departementet i mange måneder passivt har mottatt urosignaler fra Nav. Hvorfor førte ikke dette til aktivitet fra departementet for å få klarhet i saken? spurte han i Stortinget.

Venstres parlamentariske leder, Terje Breivik, startet også sitt innlegg med en uforbeholden unnskyldning til dem som er rammet av skandalen.

Samtidig benyttet han anledningen til et kraftig oppgjør med dem som bruker saken til å fremme kritikk mot EØS-avtalen generelt, og eksport av Nav-ytelser spesielt.

Han viste til Senterpartiets Geir Pollestad som tirsdag morgen skrev at det neppe har vært grunnlag for å straffe Nav-brukerne, men som la til ; «helt moralsk uskyldig er man jo ikke.»

Mener Nav-ledelsen må gå av

Fremskrittspartiets leder av Stortingets sosialkomité, Erlend Wiborg, sa etter redegjørelsen at Nav-ledelsen bør gå av:

Overfor NTB viste han til at Nav mente det ville være for tidkrevende å gå tilbake og finne ut hvem som var rammet av skandalen.

– Det viser at de ikke nødvendigvis er de rette til å være dem som skal lede Nav gjennom oppryddingen, sa Wiborg.

Publisert