«Vi behandler 1,6 millioner flere enn vi gjorde i 2005»

Helsekøer og effektiviteten ved norske sykehus er en gjenganger i denne valgkampen. Helseminister Jonas Gahr Støre har gjentatte ganger fortalt velgerne at vi behandler 1,6 millioner flere enn i 2005. I Dagsnytt 18 den 9. august sa Støre:

«Vi behandler 1,6 millioner flere enn vi gjorde i 2005».

Ikke antall personer

Vi spør Støres rådgiver Robin Kåss hvor de har disse tallene fra. Kåss viser til tall fra Norsk pasientregister.

«Kilden for tallet er Norsk pasientregister som viser at det ble gjennomført om lag 1,6 millioner flere utredninger/behandlinger ved somatiske sykehus i Norge i 2012 enn i 2005. Totale utredninger/behandlinger det enkelte år er summen av dagbehandlinger, døgnopphold og polikliniske konsultasjoner registrert ved somatiske sykehus i Norge,» skriver Kåss.

Han legger til at:

«Helseministeren har vært tydelig på at 1,6 millioner er økningen i antallet behandlinger og utredning, ikke i antall personer. Ofte vil en person motta flere behandlinger og utredinger i løpet av ett år», skriver han.

Kan ikke sammenlignes

Vi sjekker tallene hos Helsedirektoratet. De viser at i 2012 ble det foretatt 6.426.006 konsultasjoner. I 2005 ble det foretatt 4.821.766 konsultasjoner. Differansen er rundt 1,6 millioner.

Tilsynelatende ser dette riktig ut. Men så enkelt er det ikke. Vi tok kontakt med Iver Nordhuus, seksjonssjef ved Norsk pasientregister.

Han forteller at vi ikke bare uten videre kan sammenligne tallene fra 2005 og 2012. «Problemet med å sammenlikne tall fra en så lang tidsperiode er at det er foretatt omlegginger i rapportering til Norsk pasientregister som kan påvirke nivåene, og som er vanskelig å tallfeste,» skriver Nordhuus.

Økningen er for stor

Med den gamle tellemåten klarte en å fjerne de konsultasjonene som ikke hadde noe med behandling eller diagnostisering av pasienter å gjøre. Dette kunne en ikke lenger ta bort på samme måten fra 2009. Rent teknisk forklart skyldtes det en omlegging av finansieringsordningen for poliklinikk i denne perioden. Den tekniske utformingen av innrapporteringen ble endret, og det medførte en endring i tellemåte.

– Fra og med 2009 kunne vi på grunn av manglende opplysninger ikke lenger ekskludere aktiviteter, slik som å ta røntgen eller å gjøre utskrift av pasientjournal fra statistikken, sier Nordhuus.

Tallene gjorde dermed et hopp fra 2008 til 2009 på rundt 500.000 flere konsultasjoner i forhold til en naturlig utvikling. Dermed bør dette trekkes fra økningen på 1,6 millioner, ifølge Norsk pasientregister.

– Dersom man bare ser på tallene, men ikke har kunnskap om det som har foregått i perioden, kan man lett tro økningen er på 1,6 millioner. Men det blir ikke riktig, sier Nordhuus.

Økning på 1,1 million

Trekker vi fra det som kan tilskrives endring i tellemåte, kan vi ifølge Nordhuus si at det i dag blir gjort om lag 1,1 million flere konsultasjoner i dag enn i 2005. Men fortsatt er det ikke snakk om antall mennesker som får behandling.

— Det er snakk om ulike typer konsultasjoner eller andre administrative aktiviteter. Og en konsultasjon kan altså være utskriving av en pasientjournal, sier Nordhuus.

Generelt ser Norsk pasientregister en reell økning. Det har gått jevnt oppover med stadig mer aktivitet på sykehusene for hvert år.

— Men tallene er sammensatte og krever god og grundig analyse om man skal kunne forstå dem og bruke dem rett. Man bør skille mellom en enkelt poliklinikktime og en innleggelse som omfatter langt mer ressurser dersom man ønsker å få gode tall på volum og ressursbruk for pasientbehandling i perioden, sier Nordhuus.

Ny utvikling i saken:

Helsedirektoratet ringer

Etter at Bergens Tidende har konkludert med at Støres påstand er feil tar Helsedirektoratet kontakt med oss lørdag kveld. De har oppdatert en ny sak på sine nettsider denne dagen - et drøy døgn etter at vi la ut denne faktasjekk-saken.

De sier at Faktasjekks tall på 1.1 millioner bare omfatter behandlinger i somatikken.

Men hvis en ser på tall for samlede politikliniske behandlinger innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling er tallet bortimot 1,7 millioner.

Helsedirektoratet viser til tall fra Samdata, som er en årlig publikasjon som gir statistikk og utviklingstrekk for spesialisthelsetjenesten. Tallene i nettartikkelen på Helsedirektoratets sider fra lørdag 24. august er hentet herfra.

Nå er ikke innleggelser med

«Våren 2012 ba Helse- og omsorgsdepartementet om å få tall for utviklingen i pasientbehandlingen i somatikken for samme tidsperiode. Da disse tallene ble levert gjorde ikke Helsedirektoratet oppmerksom på at disse tallene ikke uten videre er sammenliknbare over en lengre tidsperiode. Det har derfor dessverre oppstått en misforståelse knyttet til veksten i somatikken for denne perioden som Helsedirektoratet har ansvar for», skriver Olav Valen Slåttebrekk, divisjonsdirektør for helseøkonomi og finansiering i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratets tall viser polikliniske konsultasjoner i perioden 2005-2012, både for somatikken, psykisk helsevern og rusbehandling. Men innleggelser ved sykehus er ikke tatt med i disse tallene.

«På grunn av endringer i registrering, definisjoner og tellemåte er det ikke mulig å gi et nøyaktig tall for den samlede utviklingen i aktivitet i helsetjenesten, dvs samlet for somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Det beste estimatet vi klarer å gi er at utviklingen i antall polikliniske konsultasjoner samlet har vært på mellom 1.6 og 1.7 mill. fra 2005 til 2012. I tillegg kommer en liten økning i dagbehandlinger og innleggelser», skriver Slåttebrekk.

BEHANDLER FLERE: Jonas Gahr Støre har fortalt svært mange ganger at vi i dag behandler 1,6 millioner flere enn i 2005. Vi sjekket tallene. Berit Roald. NTB Scanpix


Rate: Feil

Påstand: «Vi behandler 1,6 millioner flere enn vi gjorde i 2005»

Kilde for påstand: Jonas Gahr Støre, Dagsnytt 18, 9. august 2013

Vår konklusjon: Faktasjekk.no har allerede vurdert påstanden som feil, basert på råtall fra Helsedirektoratet. I ettertid har Helsedirektoratet vurdert tallene på nytt, og gjort en ny beregning hvor de tar med psykisk helsevern og rusbehandling. Ifølge direktoratet er det ikke mulig å gi et eksakt tall på økningen. Dette skyldes endringer i registrering, definisjoner og tellemåte. Helsedirektoratet sitt beste anslag er at økningen er 1,6-1,7 millioner. Vi vurderer direktoratet som en pålitelig kilde, og derfor er utsagnet sant.

Vurdert av: Øyulf Hjertenes, redaksjonssjef