Slik påvirker statsbudsjettet barnefamiliene

Maksprisen i barnehagen holdes på samme nivå. Helsekort for gravide skal digitaliseres.

FAMILIENE: Opposisjonen ved KrF mener skole- og familiepolitikken ikke er noen budsjettvinner. Se postene under som berører barnefamiliene.
  • Babyverden.no
  • Maren Eriksen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Det er ikke de store nyhetene for småbarnsfamilier i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i dag.

Betaling i barnehagen

Maksprisen i barnehagen er foreslått beholdt på samme nivå som i dag. Det vil si at barnehageplassen koster deg 2730 kroner i måneden (30.030 kroner i året) fra og med januar 2017. Barnehageplassen skal ikke utgjøre mer enn seks prosent av familiens samlede inntekt, og familier med inntekt under 500.500 kroner skal også få rett til redusert foreldrebetaling.

Ordningen med gratis kjernetid i barnehagen for alle 3-5-åringer fra familier med lav inntekt videreføres, og fra 1. august 2017 er inntektsgrensen foreslått satt til 428.000 kroner.

Mer kompetanse, mer realfag og mindre mobbing i barnehagen

Regjeringen vil gi barnehagelærere videreutdanning og spisskompetanse, og vil høsten 2017 legge fram en revidert kompetansestrategi for barnehagene neste høst. De foreslår også å styrke satsingen på realfag i barnehage og skole.

BARNA: Regjeringen foreslår å styrke satsingen på realfag i barnehage og skole.

Det settes av 35 millioner kroner til arbeidet mot mobbing i barnehage og skole. En del av satsingen skal gå til å heve kompetansen til ansatte i barnehager og skoler når det gjelder å forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Det vil gi et bedre håndhevingsapparat for mobbesaker og bedre støtte og veiledning til elever og foreldre.

Regjeringen vil i løpet av våren 2017 sende på høring forslag om bemanningsnorm i barnehagene. Ambisjonen er at den skal tre i kraft innen 2020. Se egen pressemeldingfra Barne— og likestillingsdepartementet om opptrappingsplanen mot vold og overgrep.

Les også

Slik vil budsjettet påvirke lommeboken din

Digitalt helsekort for gravide

Det har ligget i kortene lenge, men nå vil regjeringen endelig digitalisere helsekortet. I dag skrives det ut og den gravide må selv ta det med til kontroller. Målet er å lage en nasjonal digital løsning.

GRAVIDE: Det har ligget i kortene lenge, men nå vil regjeringen endelig digitalisere helsekortet.

— Elektronisk helsekort for gravide er en lenge etterspurt tjeneste som vil gjøre hverdagen langt enklere for både gravide og helsepersonell. De slipper nå å skrive informasjon manuelt inn på et papirskjema, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Det har vært et forprosjekt med elektronisk helsekort for gravide i år.

Flere får rett til pleiepenger

Regjeringen foreslår å utvide pleiepengeordningen for yrkesaktive foreldre til noen grupper av syke barn som i dag faller utenfor ordningen.

Utvidelsen av ordningen gjelder barn som ikke er livstruende eller svært alvorlig syke, men som har et kontinuerlig pleiebehov, og barn med varig sykdom.

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen også forenkle regelverket på området, og gjøre ordningen mer fleksibel slik at det blir enklere for foreldre å kombinere pleieoppgaver og yrkesdeltakelse. Regjeringen vil fremme en lovproposisjon med konkrete lovforslag tidlig i 2017, og det tas sikte på at regelendringene trer i kraft høsten 2017. ## Fjerner egenandel for barn

Regjeringen foreslår fritak for egenandel for barn under 16 år. Grensen for fritak fra egenandeler foreslås hevet fra 12 til 16 år, og dermed vil om lag 9000 barn som i dag betaler egenandel, slippe dette.

Regjeringen foreslår videre å senke egenandelstak 2 med 680 kroner til 1990 kroner.

– Dette er et tiltak for alle, men vil særlig være positivt for dem med høye sykdomsutgifter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017, ifølge NTB.

ANTIMOBBING: Det settes av 35 millioner kroner til arbeidet mot mobbing i barnehage og skole.

Fokus på barn og unges psykiske helse

Regjeringen foreslår å bevilge 56,1 millioner kroner til program for folkehelsearbeid i kommunene.

Programmet er en tiårig satsing fra 2017 til 2027 og skal bidra til utvikling og å spre gode metoder for å fremme psykisk helse og livskvalitet. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe.

Styrker helsestasjons— og skolehelsetjenesten

Regjeringen foreslår en ytterligere styrking av helsestasjons – og skolehelsetjenesten i 2017 på 50 millioner kroner gjennom kommunenes frie inntekter.

Skolefrukt

Oppslutning om ordningen Skolefrukt har vært betydelig lavere enn forventet de siste årene. Bevilgningen er derfor foreslått redusert med 16 millioner kroner til 20,1 millioner kroner.

Det foreslås at formålet med bevilgningen utvides til å stimulere til gode kost- og måltidsvaner generelt og økt inntak av frukt og grønsaker spesielt hos barn og unge gjennom tiltak rettet mot skoleeier, foreldre og elever, herunder abonnementsordningen Skolefrukt.

Les også

På denne skolen er fisk, kaviar og leverpostei forbudt i matpakken

MINDRE TIL FRUKT: Oppslutning om ordningen Skolefrukt har vært betydelig lavere enn forventet de siste årene. Bevilgningen er derfor foreslått redusert med 16 millioner kroner til 20,1 millioner kroner.

Barnetrygden

Fortsatt kr 11.640. Ingen justering

Regjeringen foretar ingen endringer, heller ikke noen prisjustering. Dermed blir det fortsatt 970 kroner i barnetrygd pr. måned og tilsammen 11.640 kroner i året. Når beløpet står stille, og prisene stiger, blir barnetrygden litt mindre verdt.

Les også

Pappabarselgruppe: Dette gjør vi annerledes enn mødrene

— Til sammen har vi gjort alle feil.

Kontantstøtte

Fortsatt kr 6000. Ingen justering

Regjeringen foretar ingen endringer i kontantstøtten: Den blir fortsatt 6000 kroner pr. måned for barn mellom ett og to år. Støtten blir reelt sett litt lavere når beløpet ikke prisjusteres.

Regjeringen har i den politiske plattformen lovet å gjeninnføre kontantstøtten for toåringene. Det fremmes ingen forslag om det. Regjeringen har ellers et forslag på høring som medfører at man må ha bodd fem år i Norge for å få rett til støtte.

Lite nytt på fradragsfronten

Regjeringen foreslår at foreldrefradraget holdes på samme beløp som året før, med 25.000 kroner i fradrag for ett barn og 15.000 kroner for hvert barn utover det første. Det foreslås at det særskilte fradraget for enslige forsørgere holdes på samme beløp som året før (51.804 kroner).

Vil du vite mer om statsbudsjettet? Les her.

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.

Vi har en egen Facebook-gruppeog Twitter-profilfor Familie og oppvekst.

Vi har tidligere satt søkelys på familieøkonomi, forbruk og hva som kan være kimer til konflikt i forhold:

Publisert: