Politidirektoratet krever raskere responstid

Politiet skal være på plass innen 10 minutter i en by.

Publisert Publisert

NYE KRAV: Politidirektoratet stiller nye krav til responstid fra landets 27 politidistrikt. I en 50 siders rapport fremgår det at politiet skal være på plass innen 10 minutter om du bor i en by eller tettsted med mer enn 20.000 innbyggere. Foto: Scanpix

  • NTB

Det er betydelige forskjeller i responstiden mellom landets 27 politidistrikt. De vil derfor få ulike krav til responstid, fremgår det av en ny rapport fra Politidirektoratet.

Rapporten, som bygger på et utvalg oppdrag fra første halvår 2014, viser samtidig at en stor mengde av politiets hasteoppdrag har relativt kort responstid.

Direktoratet krever at politiet skal være på plass innen 10 minutter om du bor i en by eller tettsted med mer enn 20.000 innbyggere. Kravene til responstiden er både nasjonale og lokale.

– De er viktige for å nå målet om et bedre og mer effektivt politi som kommer når folk virkelig trenger det, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Diskusjonen om utrykningstid ble aktualisert av 22. juli-rapporten. I etterkant nedsatte den forrige regjeringen et utvalg som skulle gi råd om hvordan politiet bør organiseres i fremtiden.

Kravene gjelder dagens politistruktur, organisering og bemanning.

Under 13 minutter

Seniorrådgiver Kristin Hellesø-Knutsen i Politidirektoratet og politiinspektør Philip Tolloczko, som har utarbeidet rapporten, minner om at tiden fra det begynner å ringe ved operasjonssentralen til operatøren oppretter oppdraget, ikke er tatt med. Tiden anslås til to minutter.

Halvparten av alle oppdragene hadde en responstid på under 13 minutter, 80 prosent av oppdragene hadde en responstid på under 38 minutter, mens 90 prosent av oppdragene hadde en responstid på under 71 minutter.

Rapportskriverne understreker at fremstillingen må tolkes med stor forsiktighet.

Siden det ikke er skilt mellom oppdrag med ulik prioritet eller hastegrad, vil disse oppdragene romme alt fra hendelser der liv er direkte truet, til mer trivielle forhold som ikke er tidskritiske, heter det.

Store forskjeller

Det er store forskjeller mellom politidistriktene i antall oppdrag. Oslo hadde klart flest og Østfinnmark færrest oppdrag. Oslo hadde en responstid på under 10 minutter i halvparten av sine oppdrag, mens Østfinnmark hadde en tilsvarende responstid på under 25 minutter.

I 80 prosent av oppdragene i Oslo var responstiden kortere enn 26 minutter, mens i Østfinnmark var tilsvarende responstid på under 97 minutter. Enkeltoppdrag med svært lang responstid kan ha dratt dette tallet opp, fordi det totale antall oppdrag er relativt lavt, heter det.

Oslo hadde klart flest hasteoppdrag, mens Øst— og Vestfinnmark hadde færrest.

Alle politidistrikt hadde en responstid på under 21 minutter i halvparten av hasteoppdragene. Oslo og Asker og Bærum hadde en responstid på under 8 minutter i halvparten av hasteoppdragene, mens Sogn og Fjordane, Østfinnmark og Hedmark hadde en tilsvarende responstid på under henholdsvis 21, 17 og 17 minutter.

Resultatene viser at det var relativt mange oppdrag i kategorien «ikke tettsted», der det bor 200 eller færre folk. Det var flere oppdrag i «ikke tettsted» enn i de tre minste tettstedene til sammen. Hendelsene som fant sted utenfor tettsteder, var for det meste trafikksaker, branner eller undersøkelsessaker.

Vurderer justeringer

Hellesø-Knutsen og Tolloczko bemerker at det er rimelig at forventningene til politiets responstid økes fram mot 2020 grunnet bemanningsvekst og bedre arbeidsmetoder.

«Samtidig må mål om forbedret responstid veies opp mot andre målsettinger for politiet, særlig innenfor forebygging og straffesakskjeden ... Politiet vil i perioden fremover innhente bedre data av relevans for politiets responstid, og Politidirektoratet vil vurdere justeringer av kravene gjennom styringsdialogen med politidistriktene», skriver de.

NYE KRAV: Politidirektoratet stiller nye krav til responstid fra landets 27 politidistrikt. I en 50 siders rapport fremgår det at politiet skal være på plass innen 10 minutter om du bor i en by eller tettsted med mer enn 20.000 innbyggere. Foto: Scanpix

Publisert