Norwegian-ansatte tapte i Høyesterett – morselskapet har ikke arbeidsgiveransvaret

Morselskapet Norwegian Air Shuttle har ikke arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinpersonale i flyselskapet, slår Høyesterett fast i en dom onsdag.

Publisert:

Flyselskapet Norwegian og konsernsjef Bjørn Kjos kan holde fram med sin internasjonale strategi. Høyesterett fastslo onsdag at morselskapet ikke har arbeidsgiveransvaret for piloter og de kabinansatte. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

– Vi er godt fornøyd med dommen. Norwegian har vært gjennom en sterk vekst og har bygd et globalt flyselskap med utgangspunkt i Norge. Med Høyesteretts dom kan selskapet og de ansatte sammen arbeide videre til beste for både passasjerer, ansatte og selskapet, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB.

Gjennom en omfattende omorganisering gjennom flere år knyttet til flyselskapets internasjonale vekst, er arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinansatte blitt flyttet fra morselskapet Norwegian Air Shuttle og nedover i konsernstrukturen. I dag er det egne selskaper for piloter og kabinansatte som leier ut personellet og som har arbeidsgiveransvaret.

YS-forbundet Parat mener Norwegian unndrar seg arbeidsgiveransvar gjennom en organisasjonsform som pulveriserer ansvarsforholdet til de ansatte. Høyesterett er av en annen oppfatning, og Norwegian Air Shuttle har vunnet fram med sitt syn i rettssystemet.

– En slik lovtolkning innebærer at rettigheter og ansvar i arbeidsmiljøloven ikke lar seg håndheve, og dermed ikke gir norske arbeidstakere de rettigheter og vern de ifølge lovens intensjon skal ha. Loven må moderniseres, slik at det tar opp i seg nye måter å organisere store selskaper på, sier Parat-leder Vegard Einan til NTB.

Det er 20–30 år siden Høyesterett sist drøftet arbeidsgiverbegrepet, poengterer han.

– Pulveriserer ansvar

Parats medlemmer vant i tingretten, men tapte i Borgarting lagmannsrett og anket derfor dommen inn for landets øverste domstol. LO og Norsk Flygerforbund har vært partshjelpere i rettsprosessen – med begrunnelse i den store prinsipielle betydningen dommen vil ha for norsk arbeidsliv.

– Ved at Norwegian nå får medhold i at det lar seg gjøre å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret, risikerer vi at stadig flere arbeidsgivere innenfor andre bransjer kan la seg inspirere til å ta i bruk denne modellen. Det er svært bekymringsfullt, sier Yngve Carlsen, forbundsleder i Norsk Flygerforbund.

Norwegian har framholdt at fagforbundets krav vil kunne føre til en omorganisering til en modell som ikke er bærekraftig for framtida. Et tap i rettsvesenet ville derfor i verste fall ha framtvunget en nedleggelse av den norske delen av virksomheten, ifølge selskapet.

– Vi er sikre på at våre kolleger i selskapet ønsker ro nå etter flere rettsrunder, og vi håper at Parat legger ned stridsøksen og løfter blikket framover til beste for egne medlemmer og for selskapet. Vi forventer at både Parat og politiske myndigheter forholder seg til dommen fra landets høyeste domstol, sier Sandaker-Nielsen.

Tar saken til Stortinget

Parat-leder Vegard Einan understreker at de ansatte naturligvis vil samarbeide med selskapet, men er bekymret for organiseringen. Han finner dommen «svært problematisk for alle norske arbeidstakere», og varsler at forbundet jobber videre med saken – i det politiske sporet.

– Vi tar nå saken videre til Stortinget slik at arbeidsmiljøloven igjen kan ivareta formålet med loven, som er å verne norske arbeidstakere. Det skal ikke være slik at arbeidsgivere skal kunne organisere seg bort fra alt ansvar, men samtidig beholde all styring, sier Einan.

Det er fem år siden Norwegian-styret gikk inn for en organisering med et børsnotert holdingselskap på toppen, med hel- eller deleide datterselskap under, for å sikre internasjonal markedstilgang og et bærekraftig selskap og trygge arbeidsplasser i Norge.

SV og Rødt på ballen

– For SV er det helt avgjørende å bekjempe utviklingen mot et løsarbeidersamfunn. Da er det fundamentalt at den som er den reelle arbeidsgiver har det hele og fulle ansvar for arbeidsforholdene til sine ansatte. Det er et politisk ansvar å sørge for at det er slik norsk arbeidsliv blir slik framover. Derfor må også Stortinget og regjeringen gå nøye inn i denne dommen, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Både SV og Rødt vil følge opp dommen for å se på om lovverket er tydelig nok på hva som legges i begrepet arbeidsgiveransvar. Rødt vil ha lovendringer som tydeliggjør arbeidsgiveransvaret, slik at den som har styringsrett også har arbeidsgiveransvar, opplyser partiet.

Publisert: