«Bergen ligger 23 prosent over snittet for storbyene hva gjelder utgifter pr innbygger over idrettsbudsjettet»

IDRETTSBUDSJETT: Bruker Bergen Kommune 24 prosent mer enn snittet for de andre storbyene på idrett? Vi sjekket påstanden. SCANPIX

Høyrebyråd Harald Victor Hove stilte i nettprat på bt.no mandag 5. september og skriver at «Bergen ligger 23 prosent over snittet for storbyene hva gjelder utgifter per innbygger over idrettsbudsjettet».

Faktasjekk.no undersøkte om påstanden er korrekt.

124 prosent av snittet

ASSS-nettverket er den sentrale faggruppen i KS som skal kvalitetssikre kommuneregnskapene i de 10 største byene i Norge.

Tar man utgangspunkt i ASSS-tallene, er Bergen kommunes netto driftsutgifter på KOSTRA-funksjon «380 idrett og tilskudd til andre idrettsanlegg» og «381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg» slik:

  • 2010: 190 MNOK

I følge ASSS-tallene ligger Bergen 24 % over snittet for Norges ti største byer.

Regnskapet viser at Bergen kommune har ført lønnskostnader for drift og vedlikeholdspersonell ved idrettsanlegg i posten for driftskostnader, men den skulle vært ført under kommunale bygg og idrettsanlegg.

Hove forklarer i en e-post til faktasjekk.no:

— Dette er en ny oppdeling i to idrettsfunksjoner - det er fortsatt noe ulikheter mellom byene på måten de fører dette, men dette er et fokus i ASSS-arbeidet med KS og storbyene. Tallet som gir 24 prosent over snittet er for begge idrettsfunksjoner samlet - dette er sammenlignbart mellom byene. Enten man fører det på den ene eller den andre funksjonen. Det har ingen betydning, fordi de 24 prosentene jeg fremhevet henspeiler på totalen, altså begge idrettsfunksjonene. Det har dermed ingen relevans på hvilke av de to man fører den ene eller andre kostnaden, skriver Hove.

To funksjoner

Faktasjekk.no tok kontakt med Statistisk Sentralbyrå (som fører KOSTRA-tallene). De bekrefter at det er to funksjoner i KOSTRA som omhandler idrett:

— Netto driftsutgifter til funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg per innbygger og

— Netto driftsuftgiter til funskjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg per innbygger

Rådgiver i SSB, Liv Taule, bekrefter i en e-post til faktasjekk.no at disse to funksjonene er slått sammen i ASS-oversikten.

Skal sikre samsvar

Spesialrådgiver William Hazell ved BKKI arbeider med ASSS-nettverket.

— BKKI fører regnskap i tråd med de de rettslige og forvaltningsmessige retningslinjer som settes av staten, og følger opp de retningslinjer som gjelder for KOSTRA. Bergen kommune bidrar til å sikre at tallene er i samsvar med retningslinjene og dermed sammenlignbare vedå følge opp systemet, blant annet gjennom deltagelse i Kommunenes sentralforbunds arbeid i ASSS-gruppene for de 10 største norske kommuner (målt i folketall). Bergen kommunes utgangspunkt er at staten ved Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå holder høyt faglig nivå i arbeidet med systemarkitektur, -vedlikehold og kvalitetssikring. Det er grunnlaget for sammenligninger mellom kommuner, skriver han.

Mellomtittel

Vi kontaktet seniorrådgiver i KS, Børre Stolp, og ba ham sjekke tallene.

— Tall fra kommunenes regnskap ført opp i statistikkbasen KOSTRA i SSB viser at Bergen kommune på funksjonene 380 og 381 har samlede netto driftsutgifter med 190,667 mill. kr i 2010 for konsernet. Du finner definisjonen på netto driftsutgifter oppgitt fra SSB slik:

«Netto driftsutgifter, konsern (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - [artene(600-890)- art 728])».

Måles dette for Bergen per innbygger, blir nivået på kr 732 per innbygger. Gjennomsnittet for de ti kommunene i ASSS-nettverket er på kr 592 per innbygger. Dette gjør at Bergen ligger nær 24 pst over gjennomsnittet.

Gjennomsnittet er regnet ut fra et snittet av de 10 kommunene som samlet har netto driftsutgifter på funksjon 380 og 381 på 612,933 mill. kr i 2010. ## Avskrivinger

KOSTRA-tallene inkluderer såkalte avskrivninger. Når Bergen kommune får en kunstgressbane i gave fra Trond Mohn, legges banen inn i kommunens balanse og skrives ned over flere år. Av netto idrettsutgifter for Bergen i 2010, 190 MNOK, var avskrivningene på 59,2 MNOK.

Vi spurte Børre Stolp om disse gavene kan spille inn på utgifter per innbygger over idrettsbudsjettet.

— Det er riktig at avskrivninger art 590 er inne i disse tallene. For Bergen utgjør dette i 2010 59,362 mill. kr. For sum ASSS-kommunene 388,210 mill.kr. Hvis vi korrigerer netto driftsutgifter med avskrivningene (holder disse utenfor), så synker nivået til netto 131,305 mill. kr eller til nær kr 504 per innbygger for Bergen. Ut fra at gjennomsnittet for alle ASSS-kommunene da blir på nær kr 415, får fortsatt Bergen et høyt nivå – om lag 21 pst over gjennomsnittet, skriver Børre Stolp.


Rate: Feil

Påstand: «Bergen ligger 23 prosent over snittet for storbyene hva gjelder utgifter pr innbygger over idrettsbudsjettet»

Kilde for påstand: Harald Victor Hove (H), idrettsbyråd

Vår konklusjon: Våre undersøkelser viser at Bergen ligger 24 prosent over landsgjennomsnittet når det gjelder utgifter per innbygger over idrettsbudsjettet (opp fra 23 prosent 1. september). Påstanden er sann. KOSTRA-tallene, som er riktig sammenligningsgrunnlag, inkluderer avskrivninger. Også uten disse, kommer Bergen godt ut, på 21 prosent over landsgjennomsnittet.

Vurdert av: Sjur Holsen, politisk redaktør