Strammer inn lusemiddelbruk i oppdrett

Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil forby utslipp av lusemidler ved oppdrettsanlegg som ligger nær reke- og gytefelt.

Publisert:

LUSEKAMP: Bruken av kjemiske avlusingsmidler er på retur i oppdrettsnæringen, men fiskeriminister Harald T. Nesvik mener likevel det er behov for forbud ved anlegg som ligger nær reke- og gytefelt. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

– Det er viktig at vi har et føre-var-perspektiv. Vi ser at det er flere utfordringer knyttet til bruk av hydrogenperoksid og lusebehandling. Inntil vi har mer kunnskap på plass foreslår vi at det skal være forbudt å slippe ut lusemidler ved oppdrettsanlegg, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) i en pressemelding.

Nå vil Nærings- og fiskeridepartementet om kort tid sende et forslag til midlertidige tiltak på høring, fremgår det av pressemeldingen.

Nær rekefelt

Det midlertidige forbudet vil gjelde behandling i og i tilknytning til oppdrettsanlegg som ligger i reke- eller gytefelt, eller nærmere enn 500 meter fra slike felt, skriver departementet.

BT har tidligere omtalt mulige effekter av avlusing med legemidler i oppdrettsnæringen. Det er særlig bruken av ulike virkestoffer i kombinasjon som har fått oppmerksomhet, også etter at mange hummere ble funnet døde i forskjellige teiner dagen etter avlusing ved et anlegg i Øygarden.

Død krill

Funn av store mengder død krill nær anlegg som har brukt stoffene deltametrin og azametifos i samme lusebehandling, har også bidratt til å sette søkelyset på bruken av kjemikaliene. Det er også påvist høy dødelighet hos reker i laboratorieforsøk med den såkalte kombinasjonsmetoden, og BT har avdekket at dødelige doser av de to legemidlene ikke er mulig å spore i analyser av reker.

Les også

– Metoden skulle aldri vært brukt

Forslaget fra fiskeriministeren betyr at legemidler mot lakselus til såkalt badebehandling kun kan brukes når behandlingen gjøres i brønnbåt, ikke i merd med presenning under.

Fiskeriminister Nesvik møtte oppdrettsnæringen i forrige uke. Tema for møtet var bruk av brønnbåt og behandling i merd på anlegget.

– Uakseptable effekter

– Regjeringen ønsker å legge til rette for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Det vil alltid være et visst behov for å bruke legemidler i oppdrett, men vi skal ikke ha en bruk som gir uakseptable effekter på miljøet, sier Nesvik.

Toppsjefen i interesseorganisasjonen Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sa etter møtet at de har forståelse for at regjeringen vurderer innstramminger i regelverket. Årsaken er medieoppslag om miljøeffektene av hydrogenperoksid og kjemiske lusemidler i næringen.

Fisker-krav

– Det er avgjørende både for næring og myndigheter at vi alle kan være sikre på at reguleringen på dette feltet ivaretar hensynene til fiskevelferd, fiskehelse og miljø, sa Ystmark.

Fiskeriministerens utspill kommer kort tid etter at Norges Fiskarlag stilte krav om umiddelbart forbud mot all bruk av giftige avlusingsmidler i oppdrettsnæringen. Fiskarlaget mener det er sannsynliggjort at «bruk av legemidler mot lakselus er ødeleggende for havmiljøet, bestander av krepsdyr, og dermed også for viktige fiskerier».

Les også

Slo alarm om hummergift for tretti år siden

Restriksjoner

Det er allerede innført restriksjoner mot bruk av enkelte andre legemidler i oppdrettsnæringen. Det gjelder blant annet såkalte flubenzuroner. Dette er en stoffgruppe som tilføres fôret til oppdrettsfisken. Det skal gå minst seks måneders mellom hver behandling med flubenzuroner, og de kan heller ikke brukes nærmere enn 1000 meter fra rekefelt.

En undersøkelse BT gjorde i fjor, viste imidlertid at disse reglene var brutt en rekke ganger, blant annet av selskapet Bolaks der fiskeridirektør Liv Holmefjord er inne på eiersiden.

Oppdrettsnæringens bruk av kjemiske lusemidler har gått kraftig ned de siste årene, mens bruk av rensefisk og mekanisk avlusing med spyling av fisk er blitt mer utbredt.

Publisert: