«Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid»

Aps nettsider om arbeid sier partiet at «Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid». Utsagnet finner du under kapittelet om at «arbeid til alle er jobb nummer 1».

Vi spør Arbeiderpartiet om hvilke tall de bygger på og hva de har ment med dette.

Det første svaret kommer på e-post fra Nils Kristen Sandtrøen i Arbeiderpartiet 25. juli.

Ap endret forklaring

«Hvis vi forstår den som at aldri før har så mange vore i arbeid i Norge, er setningen uomtvisteleg riktig. Men dei med kritisk blikk vil nok ikkje vera nøgde med det svaret. Dei vil sikkert hevda at setninga må forståast som andel av folket (jf oss). Som andel av folket er setninga neppe riktig, jamfør veksten i personar under utdanning og noe vekst vel også talet på alderspensjonistar med meir. Eg er ganske sikker på at andelen er synkande. Men det er neppe det vi har meint med setninga. Det vi må ha meint er andel i yrkesaktiv alder».

«Andel» regnes vanligvis i prosenter av en totalsum, i dette tilfellet antallet nordmenn i yrkesaktiv alder.

8. august sendte Sandtrøen en ny e-post med ny forklaring:

«Det vi mener med setningen er antall personer i arbeid. Og der viser Aku-statistikken (SSB) for 2. kvartal i år 2 611 000 sysselsette personer, noe som er en oppgang. Det har aldri vært så mange mennesker i arbeid i Norge som nå.»

Han legger til:

«I et land der befolkningen stiger raskere enn de fleste i Europa og der arbeidsledigheten er den laveste i Europa, og der det i faktiske tall aldri har vært så mange i arbeid, er det rimelig å si at «aldri har så mange av oss levd av eget arbeid».

310.000 flere jobber

Vi har sjekket tallene, både for antall personer i arbeid og sysselsettingen som andel av befolkningen. Når man vanligvis diskuterer sysselsettingstall, er det prosentverdiene som er mest interessante.

Det er blitt rundt 450.000 flere av oss enn siden den rødgrønne regjeringen fikk makten i 2005. Seksjonssjef Helge Næsheim i Statistisk sentralbyrå forteller oss at det var 310.000 flere sysselsatte i 2012 sammenlignet med 2005. Dette er tall for bosatte i Norge i alderen 15-74 år.

— Regner vi alle de som jobber i bedrifter i Norge uten å bo her, som for eksempel mange svensker som jobber i Norge, vil tallet bli litt høyere, sier Næsheim.

— Mye av veksten er kommet gjennom arbeidsinnvandring. Disse jobber i all hovedsak full tid i Norge, legger Næsheim til.

Fra 2005 til 2012 har arbeidsledigheten også gått ned. Ifølge SSB er arbeidsledigheten nå på 3,4 prosent mot 4,6 prosent i 2005. ## Språkrådets forståelse

Vi spør Språkrådet om hvordan vi skal forstå denne setningen. Seniorrådgiver Marit Hovdenak skriver dette:

«Jeg oppfatter det slik at det dreier seg om dem som har lønnsinntekt og ikke lever av trygd eller ektefellens inntekt. Utsagnet sier at det er flere slike nå enn før. Det er ikke tydelig om det er ment et absolutt tall eller en andel. Jeg synes det er mest nærliggende å tenke seg å lese utsagnet som en andel, og helst da i prosent».

Men er det slik at flere enn noen gang lever av eget arbeid når vi justerer for økningen i folketallet?

SSBs tall viser at andelen sysselsatte var i mange år høyere enn i 2012. I fjor var 69,2 prosent av nordmenn i arbeidsfør alder sysselsatt.

— Når det gjelderandelensom er sysselsatte - og da tar vi også med de som jobber deltid - er det flere som er i arbeid i dag enn i 2005. Men tallet er ikke høyere enn noen gang. Det var for eksempel høyere i 2009 - sett i forhold til befolkningen. Så du kan ikke si at aldri har flere levd av eget arbeid, sier Næsheim.

Men det er et lite forbehold her. SSB endret regnemetoden i 2006. Tallene for årene før dette er ikke helt sammenlignbare med nyere tall.

— En viktig grunn var at vi senket nedre aldersgrense fra 16 til 15 år.Vi beregnet dette året at effekten var en nedgang på 0,8 prosentpoeng. Skal man sammenlignesysselsettingsprosenter de senere år medsysselsettingsprosenter før 2006, bør man for disse tidligere årene justere prosentene ned med 0,8 prosentpoeng, sier Næsheim.

Selv med denne justeringen var sysselsettingsandelen høyere i årene 1998 - 2003 enn den var i 2012. I 2007-2009 var andelen markant høyere enn nå.

AP-TALL: Ap sier at aldri har så mange levd av eget arbeid. Stemmer det?

EGET ARBEID: Jurgita Kaunietyte fra Litauen vasker for Citymaid i Bergen. Det er stor vekst i privatmarkedet i renholdsbransjen. TOR HØVIK


Rate: Feil

Påstand: «Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid»

Kilde for påstand: Aps nettsider

Vår konklusjon: Med tanke på at det blir flere og flere nordmenn, skulle det egentlig bare mangle at det ble flere og flere i Norge som levde av eget arbeid. Det er det da også. Språkrådet heller imidlertid mot at utsagnet, slik det er formulert, må forstås som andel. Det er også den opprinnelige forklaringen til Ap. I andel er det ikke dekning for å si at tallet er det høyeste noensinne. Det avgjørende her blir altså hvordan en tolker uttrykket "så mange av oss". Språkrådet mener det mest nærliggende er å lese det som andel, men åpner for at det er et tolkningsrom her. Vi faller derfor ned på misvisende.

Vurdert av: Tor Olav Mørseth, nyhetsredaktør