«En kvart million flere er i arbeid (siden 2005). To av tre i private bedrifter.»

I JOBB: Lab bygger på Danmarks plass. Men står private bedrifter for 2/3 av jobbveksten? EIRIK BREKKE (arkiv)

Stoltenberg II-regjeringen har utgitt et «faglig-politisk regnskap» som oppsummerer det de mener er oppnådd gjennom regjeringens samarbeid med fagbevegelsen.

Innledningsvis i den tolv sider store brosjyren skriver regjeringen:

«Siden 2005 har vi oppnådd viktige resultater. [...] En kvart million flere er i arbeid. To av tre i private bedrifter.»

Varianter av påstanden er blitt fremsatt av en rekke representanter for de rødgrønne partiene.

To statistikker

I en debatt i Dagsnytt Atten 20. juni sa for eksempel stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen (Ap) følgende: «To av tre jobber de siste fem årene har kommet i privat sektor.»

Vi skrev en e-post til statssekretær Hans Kristian Amundsen ved Statsministerens kontor for å få vite hvilke statistikker regjeringen baserte seg på. Vi fikk ikke svar.

Men Torgeir Micaelsen svarte oss og opplyste at påstanden er hentet fra to statistikker hos Statistisk Sentralbyrå: nasjonalregnskapet (NR) og den registerbaserte sysselsettingsstatistikken (RS) .

Hva sier nasjonalregnskapet?

NR beskriver utviklingen i norsk økonomi.

Ifølge NR økte antall sysselsatte med 250.000 mennesker fra 2005 til 2010 (se kildeliste). 63,2 prosent av økningen kom i privat sektor.

«To av tre» utgjør en andel på 66,67 prosent av de nye sysselsatte. Det mangler dermed noen få prosentpoeng for at regjeringen skal ha rett i sin påstand, hvis vi legger NR-tall til grunn.

Hva med den andre statistikken?

RS skal beskrive sysselsettingen på regionalt nivå. Fra 2005 til 2010 økte sysselsettingen med 209.000, ifølge RS (se kildeliste). 69 prosent av denne økningen kom i kategorien «privat sektor og offentlige foretak».

NR og RS måler forskjellige ting, som forklarer spriket mellom 250.000 og 209.000 nye sysselsatte. Ifølge rådgiver Inge Aukrust hos Statistisk Sentralbyrå inkluderer NR mennesker som ikke er fast bosatt i Norge, men gjerne jobber i landet på korttidsopphold.

Dessuten teller RS bare personers hovedjobb. Er man ansatt to steder, måles ikke det.

Hva betyr private bedrifter?

Begrepet «privat sektor» er langt fra entydig. Som nevnt heter kategorien i RS «privat sektor og offentlige foretak». I NR opererer man kun med begrepet «privat sektor», men også her inkluderes offentlig eide foretak som er såkalt markedsrettet.

Et kommunalt foretak for hjemmetjenester som må konkurrere om anbud, vil eksempelvis være inkludert i «privat sektor». Kommunale foretak som driver med transport, vedlikehold og renovasjon vil også regnes som «privat sektor».

Micaelsen snakket om privat sektor, men i regjeringens faglig-politiske regnskap er det ikke «privat sektor» som brukes. Der hevder de i stedet at to av tre av de nye sysselsatte jobber i «private bedrifter ». I realiteten bruker de statistikk som inkluderer langt flere bedrifter enn de privat eide , som er en vanlig forståelse av hva en privat bedrift er.

SSB har ikke statistikken

Regjeringen må inkludere offentlig eide foretak for at tallene skal stemme.

SSB lager ingen egne statistikker hvor antall ansatte i privateide bedrifter og offentlig eide foretak skilles ut. Men antall offentlige foretak har økt fra 2365 til 2486 siden 2005. Denne grafikken er laget av SSB og viser mer detaljert hvordan byrået definerer «offentlig sektor» og «offentlige foretak».


Rate: Feil

Påstand: «En kvart million flere er i arbeid [siden 2005]. To av tre i private bedrifter.»

Kilde for påstand: Regjeringens faglig-politiske regnskap

Vår konklusjon: Stoltenberg II bruker begrepet private bedrifter. I tallene Ap viser til, er såkalt markedsrettede offentlige foretak med i regnestykket. Det finnes et stort antall slike bedrifter, og antall har også økt de siste årene. SSB har ingen statistikk over utviklingen i ansatte i disse foretakene, og dermed er det vanskelig å slå fast hvorvidt påstanden er riktig eller gal. Uten det, er det heller ikke dekning for brosjyren fra regjeringen. Påstanden er på tynn is.

Vurdert av: Tor Olav Mørseth, nyhetsredaktør