«Vi ser nå det høyeste utslippet av CO2 siden vi begynte å måle i 1973»

Publisert: Publisert:

KLIMAGASS: Fjorårets utslipp av CO2 i Norge er det høyeste som noen gang er målt i tonn, men ikke i forhold til innbyggertall og BNP. Bildet viser Statoils anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Foto: SCANPIX

Venstres nestleder Helge Solum Larsen sier på Venstres nettsider at Norge er blitt en klimasinke. Uttalelsen falt på en pressekonferanse 21. juni, der Venstre-ledelsen blant annet snakket om prioriterte saker foran høstens kommunevalg.

Solum Larsen sa følgende:

«Vi ser nå det høyeste utslippet av CO2 siden vi begynte å måle i 1973. Norge er reelt sett blitt en miljøsinke. Dette må vi bruke kommunevalget til å gjøre noe med. [...] Kommunene rår over virkemidler som omfatter 20 prosent av utslippene.»

Vi har sjekket om påstanden stemmer.

Hvordan er utslippene i Norge?

Statistisk sentralbyrå fører statistikk over norske klimagassutslipp, og har — som Solum Larsen nevnte - tall fra og med 1973. Utslipp av CO2 kan imidlertid regnes på flere måter. Det «vanlige» regnskapet er utslipp fra aktivitet innenfor Norges grenser, men SSB lager også det de kaller et miljøregnskap, som inkluderer utslipp fra norsk økonomisk aktivitet utenfor Norge - som utenriks sjøfart og luftfart.

I våre grafer har vi, i tillegg til CO2-utslippene, også tatt med SSBs tall for det totale utslippet av klimagasser. Dette inkluderer gasser som metan, dinitrogenoksid og fluorholdige gasser, og er målt i CO2-ekvivalenter.

Grafikken over viser utslippet av CO2 og klimagasser i luften i Norge de siste tiårene, målt i millioner tonn. SSBs tall viser at CO2-utslippene har økt fra omtrent 30,6 millioner tonn i 1973 til 45,4 millioner tonn i fjor. Vi ser også at nedgangen fra 2007 til 2009, som sammenfaller med finanskrisen, omtrent er «spist opp» av fjorårets økning.

Fjorårets utslipp av CO2 i Norge er det høyeste som noen gang er målt.

Det totale utslippet av klimagasser har imidlertid vært høyere flere ganger tidligere, som i 1999, 2001, 2003-2005 og 2007. ## Hva med norske utslipp utenlands?

Den neste grafikken viser SSBs miljøregnskap, altså medregnet utslipp fra norsk økonomisk aktivitet utenfor landets grenser.

SSB har foreløpig ikke CO2-tall for 2010, bare totaltall. Men ettersom utslippene av klimagasser i alt har økt, og CO2-utslippene utgjør over 80 prosent av disse, noe som igjen er årsaken til at de to grafene følger hverandre såpass konsekvent, kan vi med sikkerhet si at utslippene av CO2 økte i fjor — bare ikke nøyaktig hvor mye:

Medregnet aktiviteten utenlands var de totale klimagassutslippene i fjor på 67,9 millioner tonn. Utslippene var høyere både i 2001 og i 2007. For CO2-utslippene vet vi at de har økt fra 56,5 millioner tonn, som var summen i 2009, men på grunn av manglende tallmateriale kan vi foreløpig ikke vite om utslippene oversteg rekordåret 2007. ## Hvordan kan økningen forklares?

I antall tonn er altså utslippene av CO2 tidenes høyeste som er målt innenlands, og kanskje også om vi regner med aktiviteten utenlands.

Så hvordan kan økningen forklares?

Et naturlig sted å starte, er befolkningsveksten. Og når vi sammenligner denne med utslippsøkningen innenlands, er faktisk antall tonn CO2 som slippes ut i luften i Norge nokså stabilt. Siden midt på 90-tallet har utslippene ligget rundt 9,5 tonn per innbygger:

Også utslippene av klimagasser er forholdsvis stabile i forhold til folketallet, med mellom elleve og tolv tonn per innbygger de siste to tiårene.

I Nasjonalbudsjettet opererer regjeringen dessuten med et annet begrep, utslippsintensitet: «Utviklingen i utslipp per BNP-enhet (utslippsintensitet) reflekterer en kombinasjon av endringer i næringsstruktur, teknologisk framgang og energi— og klimapolitikk som påvirker energieffektivitet og klimagassutslipp.»

Tabellen under viser utviklingen i såkalt utslippsintensitet, målt i antall tonn utslipp per millioner kroner (løpende priser) i bruttonasjonalprodukt:

Om årsakene til at utslippsintensiteten synker, skriver regjeringen:

«I internasjonal sammenheng har Norge og andre nordiske land hatt en sterk virkemiddelbruk. Dette har bidratt til å begrense veksten i klimagassutslippene, og nedgangen i utslippsintensitet har vært sterkere enn i de fleste andre industriland.»


Rate: Feil

Påstand: «Vi ser nå det høyeste utslippet av CO2 siden vi begynte å måle i 1973»

Kilde for påstand: Helge Solum Larsen (V) på venstre.no

Vår konklusjon: Tolket bokstavelig, har Solum Larsen rett: I antall tonn er utslippene av CO2 tidenes høyeste som er målt innenlands. Påstanden er sann.

Vurdert av: SJUR HOLSEN, POLITISK REDAKTØR

Publisert: