Her er hovedgrepene i det blå budsjettet

Den blå regjeringen dropper to barnehageopptak og 11 måneders studiestøtte, men fjerner hele arveavgiften.

BUDSJETT: Finansminister Siv Jensen (Frp) presenterer regjeringens forslag til tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2014 i Stortinget fredag.
 • Stine Barstad
 • Eirik Winsnes
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

— En vanlig familie med to lønnsmottakere med gjennomsnittlig lønn og gjennomsnittlig lån, vil få en lettelse i inntektsskatten på opp under 3000 kroner med denne regjeringens forlag, sa finansminister Siv Jensen da hun la frem de blås forslag til endringer av statsbudsjettet for 2014.

Ifølge Jensen går om lag halvparten av skattelettelsene i personskattene i budsjettforslaget til personer som har inntekter mellom 350.000 kroner og 1 million kroner, skriver Aftenposten.

Her er hovedgrepene i de blås budsjettforlag:

Oljepenger:

 • Den blå regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av avkastningen til Oljefondet over budsjettet. Det er samme prosentandel som de rødgrønne la opp til, men innebærer likevl en vekst på flere milliarder kroner, ettersom de blå bruker oppdaterte økonomiske tall og fondet har vokst langt raskere enn ventet de siste månedene.
 • Bruken av oljeinntekter øker med om lag 4 milliarder kroner fra det forslaget Stoltenberg II la fram.

Skatter:

 • Regjeringen foreslår å redusere skatt på allminnelig inntekt fra 28 til 27 prosent
 • Vil redusere formuesskatten 0,1 prosentenhet til 1 prosent. Stoltenberg-regjeringens forslag om å øke bunnfradraget til 1 million kroner opprettholdes.
 • Arveavgiften fjernes
 • Regjeringen øker minstefradraget i lønn og trygd til 43 prosent
 • Boligskatt: Regjeringen reverserer den forrige regjeringens forslag om å endre reglene om botid i gevinstbeskatningen av bolig. Også dette ble omtalt som en snubletråd fra de rødgrønne da statsbudsjettet ble lagt frem
 • Samlede skattelettelser utgjør om lag 8 milliarder kroner påløpt og 4,8 milliarder kroner bokført i 2014.

Barn:

 • Regjeringen dropper de rødgrønnes planlagte opptrapping til to barnehageopptak i året. På dette sparer de 222 millioner kroner over neste års budsjett.
 • Øker maksprisen til 2405 kroner per måned. Dette er en økning på 75 kroner i måneden.
 • Minimumstilskuddet til private barnehager økes fra 96 til 98 prosent av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig støtte.

Familie:

 • Kutte fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 14 til 10 uker fra 1. juli 2014. Endringen gjelder barn født fra og med denne datoen. Den totale lengden på foreldrepermisjonen endres ikke.
 • Styrke familieverntjenestenes forebyggende arbeid med tre millioner kroner, og tiltak for de mest utsatte barna med to millioner kroner.
 • 10 millioner kroner til tiltak som skal gi barn i barnevernet bedre tilpasset skolegang.
 • 15 millioner til bedre tilsyn i med barn i fosterhjem.
 • 7 millioner til forebyggende familievern og samlivstiltak
 • 25 millioner til økt nivå på engangsstønaden
 • Avvikle Finnmarks- og Svalbardtillegget i barnetrygden.

Skole:

 • Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med en uketime kulturskole i skole-/SFO-tiden.
 • Vilavvikle ordningen med gratis frukt og grønt i ungdomsskolen til neste år. Det vil gi en besparelse på 103 millioner kroner.
 • Til sammen rundt 300 millioner kroner til etter- og videreutdanning av lærere. Øker andelen staten dekker av regningen til 60 prosent, og 75 prosent innenfor matematikk og naturfag.
 • Bevilger 50 millioner til å bygge ut systemet for etter- og videreutdanning ved høgskoler og universiteter og 35 millioner til et etter- og videreutdaninngsstipend.
 • Alle lærere på ungdomstrinnet skal i løpet av de neste fire årene få tilbud om etterutdanning i klasseledelse, skriving, lesing og regning.

Unge/studenter/ høyere utdanning:

 • Den blå regjeringen dropper de rødgrønnes forslag om 11 måneders studiestøtte. De borgerlige kalte dette forslaget for en snubletråd, fordi det ville sende en solid regning til budsjettet for 2015. Regjeringen øker istedet basisstøtten med 3450 kroner i året.
 • Øker grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler med 100 millioner kroner.
 • 50 millioner til nytt og bedre utstyr ved ingeniørutdanningene. 100 millioner kroner til oppgradering og rehabilitering av bygg og laboratorier ved NTNU i 2014.
 • Utrede studieavgift for utenlandske studenter
 • Regjeringen foreslår å øke høyeste årlige sparebeløp som gir skattefradrag til 25 000 kroner. Taket for samlet sparing i BSU økes til 200 000 kroner.

Forskning:

 • Totalt 27,7 milliarder kroner til forskning og utvikling , som er en økning på 320 millioner i forhold til den forrige regjeringen.
 • Mer til den næringsrelevante forskningen, blant annet styrkes Forskningsrådets program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 80 millioner kroner.
 • 7,8 millioner kroner til 50 stillinger innenfor nærings-ph.d-ordningen og en ny ordning med offentlig sektor-ph.d.
 • Mer til oljeforskning: Regjeringen vil bruke 26 millioner kroner mer til petroleumsforskning enn Stoltenberg forslo. Totalt blir det 36 millioner mer enn i 2013. Målet med økningen er å øke utvinningsgraden på norsk sokkel. For å styrke arbeidet med å få opp mer olje og gass fra eksiterende felt får Oljedirektoratet 10 millioner kroner mer.

Samferdsel:

 • Regjeringen setter av 1,44 milliarder kroner mer til riksveg og jernbane.
 • 20 milliarder settes av i et infrastrukturfond.
 • 450 millioner kuttes fra regionale utviklingsfond, for heller å settes av til vei og samferdsel.
 • Regjeringen vil i tillegg gjeninnføre rentekompensasjonen til fylkene. Dette er en ordning som gjør at fylkene kan låne penger til investering i vei, mens staten betaler renteutgiftene.
 • Regjeringen øker forslaget til vei-bevilgninger 1406 millioner kroner eller 6,2 prosent, sammenliknet med forslaget fra de rødgrønne. Av den foreslåtte økningen går 400 millioner kroner til vedlikehold på riksveinettet, 946 millioner kroner skal brukes til investeringer, mens omtrent 60 millioner kroner gjelder posten «Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene».
 • Av de økte bevilgningene til vedlikehold skal 100 millioner kroner nyttes til legging av vegdekke, slik at det neste år blir brukt 1,1 milliarder kroner til dekkelegging. Dette betyr at vedlikeholdsetterslepet for vegdekke ikke vil øke.

Politi/justis:

 • Regjeringen bruker 334 millioner kroner til fengselsplasser, politi og tiltak innenfor utlendingsfeltet . Midlene skal gå til økt soningskapasitet, flere politiårsverk og flerel uttransporteringer.
 • Det bevilges 150 millioner ekstra til å sende personer uten lovlig opphold ut av landet, slik at det kan sendes ut 18000 flere personer neste år.
 • Politiet får 100 millioner kroner ekstra i forhold til Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag, en økning på 0,75 prosent. Dermed får politiet 13,4 milliarder kroner neste år, en økning på 2,6 milliarder kroner fra 2013.
 • Beredskapstroppen styrkes med 15 millioner kroner, noe som gir 13 nye stillinger.
 • 10 mill. kr til økt bemanning i domstolene skal gi raskere behandlingstid og økt kapasitet bidrar til en effektiv og balansert straffesakskjede.
 • Regjeringen vil ta imot 500 færre overføringsflyktninger fra Syria ved å halvere tilleggskvoten som Stoltenberg-regjeringen foreslo.

Innvandring:

 • Regjeringen foreslår å heve gebyret i familieinnvandringssaker, slik at det skal koste mer å søke om å gjenforenes med sin ektefelle og familiemedlemmer.
 • Regjeringen ønsker å halvere tilleggskvoten for overføringsflyktninger fra Syria fra 1000 til 500.
 • Regjeringen vil øke bevilgningene til flyktningtiltak i Norge med 536,5 millioner.

Bistand:

 • Det foreslås kutt i utgifter til utenriksdepartementets utgifter til kultur, opplysningsarbeid, nedrustning og direktestøtte til nasjoner og partier.
 • Støtte til fornybar energi foreslås reduseres med 163,7 millioner kroner.
 • Totalt foreslår regjeringen å øke bevilgningen til næringsutvikling i Afrika og verdens aller fattigste land med 15 millioner, til totalt 219 millioner.
 • Norfund får 50 millioner kroner ekstra, øremerket fornybar energi, mens støtten til Verdensbankens Internasjonale Utviklingsfond (IDA) foreslås økt med 260 millioner.

Helse:

 • Kutt i tannhelse for eldre. Regjeringen vil avvikle gratis tannhelseundersøkelse for eldre over 75 år. Isteden vil de bruke 40 millioner til hjelp for tannløse og grupper med store tannhelsebehov.
 • Regjeringen foreslår å styrke sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, sammenlignet med saldert budsjett 2013.
 • Privat satsning: Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner kroner mer til økt aktivitet hos private for å redusere ventetidene. Budsjettet legger til rette for en vekst i all pasientbehandling på om lag 2,6 prosent. Dette er 0,3 prosentenheter høyere enn i budsjettforslaget fra regjeringen Stoltenberg.
 • Rus og psykiatri: Den foreslåtte bevilgningsøkningen på 300 millioner fordeler seg med 255 millioner i økt kjøp fra private innen rus, psykisk helsevern og rehabilitering. 45 millioner kroner går til økt kjøp av MR-undersøkelser hos private radiologiske virksomheter.
 • Kommunale rustiltak: Regjeringen foreslår å øremerke 343 millioner kroner til kommunale rustiltak i tillegg til statsbudsjettet for 2014. Økningen på 200 plasser skal også innebære økning i langtidsplasser. 255 millioner går til økt kjøp fra private innen rus, psykisk helse og rehabiliterin
 • Omsorgstjenesten i kommunene: Regjeringen foreslår å bevilge 92,3 millioner til ytterligere 500 heldøgns omsorgsplasser i 2014. Til sammen gis det rom for 2500 plasser. I tillegg satser regjeringen på å bruke 52 millioner for å heve kompetansen.

Arbeid/ sosial:

 • Overgangsstønaden strammes inn, og skal nå skattlegges som vanlig lønnsinntekt, og maksimalbeløpet blir noe lavere enn det Stoltenberg-regjeringen foreslo. Forslaget «bedrer arbeidsinsentivene for mottakere av overgangsstønad» ifølge Regjeringen.
 • Den nye tilskuddsordningen for hjelpemidler til voksne funksjonshemmede for sport- og fritidsaktiviteter blir vesentlig bedre finansiert enn det Stoltenberg-regjeringen foreslo. Rammen økes fra 25 til 55 millioner.
 • Også antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne økes med rundt 1000 fra de rødgrønnes budsjett, til 57700.

Kommuner:

 • Regjeringen foreslår å øke kommunenes frie inntekter med 5,48 milliarder kroner. Det er en økning på 280 millioner kroner i forhold til forslaget fra Stoltenberg-regjeringen.
 • Regjeringen vil øke fylkeskommunens rammer med 780 millioner kroner til opprustning og vedlikehold av fylkesveiene. Det er 280 millioner mer enn Stoltenberg II-regjeringen foreslo for 2014.
 • Regjeringen opprettholder de rødgrønnes kutt på 250 millioner i støtten til pleietrengende under 67 år. KS var veldig misfornøyd med dette da den forrige regjeringens budsjett ble lagt frem i oktober.

Miljø/klima:

 • Regnskogbevaring: Foreslår å kutte 400 millioner kroner i Stoltenberg-regjeringens forslag til regnskogbevaring i tropiske land. Regjeringen skriver at dette gjøres for å tilpasse bevilgningen til hva man forventer å skulle utbetale i 2014. Regjeringen understreker at dette ikke betyr redusert aktivitet, og dersom det blir behov vil Regjeringen forslå nye bevilgninger opp til tre milliarder kroner neste år. Skogsatsingen skal videreføres frem til 2020.
 • Skogsatsingen overføres i sin helhet til Klima- og miljøverndepartementet. Det er viktigste årsak til at departementets budsjett økes med 1,9 milliarder kroner neste år.
 • Regjeringen vil bruke 15 millioner kroner mer enn Stoltenberg-regjeringen forslo til forbedre vannmiljø og rydde i gamle miljøgifter.
 • Regjeringen kutter bevilgningen til testsenterent for CO2-fangst på Mongstad med 100 millioner kroner.
 • Støtten til miljøorganisasjonene foreslår økt med 1,8 million kroner
 • Nytt ansvar: Fra 1. januar skifter Miljøverndepartementet navn til Klima- og miljøverndepartementet. Planavdelingen i departementet overføres til Kommunal- og regionaldepartementet. Klima- og skogsatsingen overføres til MD fra Utenriksdepartementet og ansvaret for Statens kjøp av klimakvoter overføres fra Finansdepartementet til MD. Departementets driftsbudsjett kuttes med 15 millioner kroner.

Kultur:

 • Kutter 32,5 millioner i filmfondet.
 • Biblioteker: Regjeringen foreslår å bevilge 12,1 millioner kroner til å utvikle folkebibliotekene. Samlet bevilgning til utvikling av folkebibliotekene er på 27,6 millioner kroner.
 • Nettleksikon: Departementet foreslår å etablere en tilskuddsordning for nettbaserte leksika. For 2014 settes det av fem millioner kroner til ordningen.
 • Regjeringen reduserer pressestøtten med 50 mill. kroner, til 281,7 mill.kroner. De blå stryker de rødgrønnes forslag om å bruke 6 millioner kroner til kvalitetsjournalistikk.
 • Regjeringen foreslår å øke kringkastingsavgiften med 45 kroner til 2 729 kroner. Dette er 15 kroner mindre i økning enn det som ble foreslått av den forrige regjeringen, og innebærer at NRK ikke får full kompensasjon for forventet kostnadsvekst.
 • Kutter bevilgningen til Kulturrådet med 14,5 millioner, fra 240,6 mill til 226,1 millioner.
  Budsjettforslaget danner utgangspunktet for forhandlingene mellom Høyre, Frp, Venstre og Krf som starter mandag. Regjeringen er avhengig av støtte fra V og Krf for å få gjennom budsjettet i Stortinget.
Publisert: