«Vi har satset (på) 300 nye lærere»

LÆRERVEKST? Er det blitt 300 lærere i Bergen med Frp i ordførerstolen? Her fra Søreide skole. EIRIK BREKKE (ARKIV)

Bergensordfører Gunnar Bakke (Frp) møtte utfordrer Marte Mjøs Persen til debatt på NRK1. Debatten dreide seg i stor grad om eiendomsskatt. Mot slutten av debatten kom Gunnar Bakke inn på hva byrådet og det sittende bystyreflertallet har fått til, selv etter å ha halvert eiendomsskatten.

«Vi har satset en milliard på eldreomsorg, 300 nye lærere», sa Bakke.

Vi ville sjekke påstanden om at Bergen har fått 300 nye lærere.

Bakke sier til faktasjekk.no at med «lærere» mener han «de som driver med undervisning», altså ikke totalt antall nyansatte i skoleverket.

8 eller 4 år?

Grunnskolens informasjonssystem (GIS) er den sikreste kilden til informasjon om ressurser i skolen. Databasen inneholder statistikk fra hvert enkelt skoleår tilbake i tid.

Fra GIS har vi trukket ut noen relevante tall (se kildelisten til høyre).

Bergen har hatt et borgerlig byråd fra 2003. For skoleåret 2003-2004 har ikke GIS data for totalt antall lærere. Bruker vi det påfølgende skoleåret, finner vi at antall lærere i bergensskolen var 2351. I skoleåret vi har bak oss, jobbet det 2688 lærere i bergensskolen. Økningen fra 2004-05 er på 337 lærere.

Men Frp og Gunnar Bakke styrte ikke byen fra 2003. De fungerte kun som støtteparti for byrådspartiene Høyre, KrF og Venstre. De støttet heller ikke alle budsjetter i den første fireårsperioden.

Upresist tall

Først i 2007 ble Frp tatt inn i byrådsvarmen, og Bakke fikk ordførerklubben. Siden skoleåret 2007-08 har antall lærere bare økt med 265. Antall lærere er uansett en upresis indikator. Du kan ansette ti lærere i 20 prosents stilling, men det utgjør bare to hele årsverk. Et bedre mål er å se på antall årsverk brukt til undervisning.

GIS-tallene viser at siden Frp kom til makten, er det blitt 58 flere årsverk til undervisning i bergensskolen. Siden 2003-04 er økningen bare på 21 årsverk.

Tallene viser at det er blitt flere lærere med lavere stillingsprosenter, antakelig som følge av at flere får tilpasset undervisning. Det forklarer forskjellen på forholdstallene antall elever pr. lærer og antall elever pr. undervisningsårsverk. Det er 10,8 elever pr. lærer i bergensskolen, men 13,9 elever pr. årsverk.

Flere timer

I den samme perioden har det vært flere utvidelser av antall timer i skolen, som igjen øker behovet for lærere. Siden skoleåret 2005-2006 er timetallet økt gjennomsnittlig med 1,14 timer pr. uke på hvert av trinnene fra 1. til 7. Finansieringen av alle disse timetallsutvidelsene har ikke vært øremerket, men kommunene har fått økte budsjettrammer som skulle gjøre dem i stand til å ansette flere lærere.

Vi har bedt både Kunnskapsdepartementet og Kommunal— og regionaldepartementet om tall på hvor mange kroner Bergen har mottatt til dette, og hvor mange årsverk de ekstra kronene er beregnet til å dekke. Det har vi ikke fått. Vi vet derfor ikke hvor mange årsverk bergensskolen er tilført som følge av timetallsutvidelsene.


Rate: Feil

Påstand: «Vi har satset (på) 300 nye lærere»

Kilde for påstand: Gunnar Bakke (Frp) i debatt på NRK1 23. august 2011

Vår konklusjon: Bakke refererer flere ganger til når høyresiden overtok makten i Bergen i 2003, og det er det vi har valgt å regne ut fra. Det finnes ikke tall for 2003, men siden skoleåret 2004-2005, er det kommet 337 nye lærere. Tolket rent bokstavlig er med andre ord Bakkes utsagn tilnærmet korrekt. Det problematiske er at han ikke skiller mellom stillinger og årsverk. Undersøkelsene fra faktasjekk.no viser at det bare er kommet 21 nye årsverk til undervisning siden skoleåret 2003-2004. Selv om han kan finne statistisk belegg for det han sier, gir det et misvisende bilde av situasjonen i skolen. Påstanden er misvisende.

Vurdert av: Tor Olav Mørseth, nyhetsredaktør