«Det er et stort samfunnsproblem at annenhver kvinne i Oslo mellom 20 og 24 år tar abort»

ABORTPÅSTAND: Hvor mange tar egentlig abort i Norge? KrF-leder Knut Arild Hareide har vist til statistikken. Silje Katrine Robinson (arkiv)

Når KrF-ledere spørres ut i riksdekkende kanaler, står alltid verdi— og familiespørsmål sentralt. Det 20 minutter lange intervjuet med Knut Arild Hareide på NRKs nyhetsmorgen 16. august var intet unntak.

Kampen mot abortloven har alltid vært en av KrFs hjertesaker, også i år er partiet opptatt av få den endret.

— Det er et stort samfunnsproblem at annenhver kvinne i Oslo mellom 20 og 24 år tar abort, sa Hareide som del av begrunnelsen for at KrF vil ha et lovfestet vern for fostre også før 12. svangerskapsuke.

Ett ord gjør stor forskjell

Uttalelsen ble sitert av NTB, og NTB-artikkelen ble publisert blant annet på Dagbladets nettsider.

Vi kontaktet Kristelig Folkeparti for å få dokumentasjon for påstanden. KrFs kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy ringte tilbake og sa at Hareide hadde forsnakket seg.

I Dagsnytt 18 senere på dagen hadde Hareide moderert utsagnet sitt:

— Annenhver gravid kvinne i Oslo mellom 20 og 24 velger å ta abort, sa han da.

Så, hva er rett? Og hvor stor feil tok Hareide da han utelot «gravid» i påstanden sin fredag morgen? Det ønsket vi å finne ut.

Gamle og nye tall

Fedøy sendte oss en lenke til en Aftenposten-artikkel fra 2005 som opplyste at en av to gravide mellom 20 og 24 år i Oslo tok abort.

2005 er åtte år siden. Vi sjekket Folkehelseinstituttets tall for svangerskapsavbrudd i 2012 for å se om bildet har endret seg.

Rapporten forteller at antall aborter i aldersgruppen 20-24 år i Oslo var 3,6 prosent, ikke annenhver (50 prosent) som Hareide har påstått.

Raten har dessuten sunket de siste årene. I 2008 var abortraten 4,2 prosent blant Oslo-kvinner mellom 20 og 24 år.

Tallene blir selvsagt annerledes om man ser på forholdet mellom antall aborter og graviditeter. Majoriteten av kvinner blir ikke gravide i 20-24-årsalderen.

Oslo i særstilling

Folkehelseinstituttet har ikke aborttall eksplisitt for gravide i Oslo. Vi har derfor hentet ut fødselstall hos Statistisk sentralbyrå for Oslo og alle andre fylker i 2012. Vi har summert antall aborter og fødsler, deretter regnet ut hvor mange aborter det var blant 20-24-åringene i 2012, i prosent av påbegynte graviditeter. Ufrivillige aborter er ikke regnet med.

Fordi et svangerskap normalt varer i ni måneder, og hvis vi for enkelhets skyld regner med at barnefødslene er jevnt fordelt gjennom året, er det 9/12-dels sjanse for at en unnfangelse skjedde året før fødselsåret. Derfor har vi tatt med 9/12 av alle fødsler blant kvinner som var 25 år ved barnets fødsel. Vi har samtidig trukket fra 3/12 av fødsler blant 20-åringene, slik at vi skal få tall som noenlunde presist kan sammenliknes med aborttall blant kvinner mellom 20 og 24 år.

Vi har ikke tatt høyde for at en del av fødslene er tvillingfødsler, men det er ikke flere enn at vi tror denne beregningsmåten gir et godt nok situasjonsbilde.

Vi inkluderer tallene i grafen under. Den viser at abortraten for gravide 20-24-åringer i Oslo var 49,9 prosent i fjor. Men Oslo var også i en særstilling: Snittallet for Norge var 28,2 prosent.


Rate: Feil

Påstand: «Det er et stort samfunnsproblem at annenhver kvinne i Oslo mellom 20 og 24 år tar abort»

Kilde for påstand: Knut Arild Hareide (KrF) i partilederutspørring på NRK Radio 16. august 2013

Vår konklusjon: Det er en forskjell mellom å si annenhver kvinne i Oslo og annenhver gravid kvinne i Oslo. Det andre utsagnet er riktig, det første er ikke det. Hareide er fornuftig som modererer seg i løpet av dagen. Måten han opprinnelig ordlegger seg på, er svært egnet til å misforstås. Derfor er påstanden misvisende.

Vurdert av: Tor Olav Mørseth, nyhetsredaktør