«Skoleresultatene for våre grunnskoleelever er de beste blant skolene i storbyene i Norge»

Monica Mæland (H) skryter av elevenes skoleresultater.

SKOLETUR: Monica Mæland besøker Gimle skole sammen med Filip Rygg (til v.) og kommunaldirektør Robert Rastad. RUNE NIELSEN (arkiv)

Byrådsleder Monica Mæland er stolt av resultatene til skoleelevene i Bergen. I Politisk kvarter 16. august sa hun følgende: «Skoleresultatene for våre grunnskoleelever er de beste blant skolene i storbyene i Norge».

Påstanden ble også brukt av henne under valgkampåpningen på Torgallmenningen. «Våre elever (...) scorer faktisk høyest av storbyene», fortalte hun de fremmøtte.

Får flest poeng

På spørsmål fra faktasjekk.no svarer hennes rådgiver Morten Storebø at Mæland viser til grunnskolepoengene for skoleåret 2009-2010. Han legger også ved en tabell som viser at Bergen er på topp av de store byene i grunnskolepoeng:

KommuneGrunnskolepoeng 2010
Bergen41,1
Oslo40,6
Stavanger40,4
Kristiansand39,6
Trondheim39,6

Utdanningsdirektoratet (UDIR) definerer grunnskolepoeng som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Tallene i tabellen viser gjennomsnittet i de fem byene.

Storebø viser til at også BT har omtalt disse tallene i desember 2010. Tallene i tabellen fra Storebø/Mæland er hentet fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database som bare inneholder offentlige skoler.

Skoleporten.no er drevet av UDIR. Her publiseres alle standpunkt— og eksamensresultater i skolen. Også de oppgir grunnskolepoeng. Tallene avviker fra SSBs tall med noen desimaler fordi alle skoler, også private, er inkludert, men bildet er det samme: Bergen troner på toppen av de store byene.

KommuneGrunnskolepoeng 2010
Bergen41,3
Oslo40,9
Stavanger40,4
Kristiansand39,8
Trondheim39,8

Slått i viktige fag

Men hva ligger bak disse tallene? Faktasjekk.no har gått gjennom snittkarakterene i samtlige fag i de samme byene publisert på Skoleportalen (se regnearket skoleresultater i kildelisten til h.).

I tillegg til standpunkt og eksamen gjennomfører norsk skole også nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn. Bergen blir slått på alle trinnene (se samme regneark). De nasjonale prøvene har ingenting å si for karakterene på vitnemålet. Men heller ikke for standpunkt— og eksamensfag er bildet entydig:

  • Bergen blir slått i viktige fag som matematikk og norsk sidemål, både i standpunkt- og eksamenskarakterer.
  • Bergen blir slått av både Stavanger og Trondheim i norsk hovedmål skriftlig eksamen.
  • Bergen blir slått av både Oslo, Trondheim og Kristiansand i norsk muntlig eksamen.
  • Gjennomsnittet av snittkarakterene i alle fag som er offentlig tilgjengelige, er bedre i Oslo enn i Bergen, både for standpunkt- og eksamenskarakterer.

Likevel får bergenselevene altså høyere grunnskolepoeng i gjennomsnitt enn elevene i de andre byene. Årsaken til dette er blant annet at ikke alle elever tar de samme fagene.

Hvorfor er det forskjell?

Seniorrådgiver Trine Normann i UDIR lister opp tre årsaker til hvorfor grunnskolepoeng gir et annet resultat enn å rangere gjennomsnittskarakterene på Skoleporten.

«1. Det er ulikt antall elever bak hver karakter/hvert fag. Noen fag, slik som fremmedspråkene og fordypning i norsk, har svært få elever til eksamen. [...]

2. Det er ikke publisert karakterer for alle fag i Skoleporten - de minste fagene er utelatt. Dette gjelder for eksempel norsk for elever med samisk eller finsk som førstespråk, og andre fremmedspråk enn tysk, spansk eller fransk. Disse er imidlertid med i beregningen av hver elevs grunnskolepoeng.

3. Dersom en elev har karakter i færre enn halvparten av fagene (se Forskrift til opplæringslova § 6-15. Karakterar frå grunnskolen) beregnes ikke grunnskolepoeng for eleven. Denne eleven vil dermed ikke regnes med i gjennomsnittlige grunnskolepoeng for kommunen, selv om han for eksempel kan være med i gjennomsnittskarakteren i norsk eller engelsk.»


Rate: Feil

Påstand: «Skoleresultatene for våre grunnskoleelever er de beste blant skolene i storbyene i Norge»

Kilde for påstand: Monica Mæland i Politisk kvarter 16. august

Vår konklusjon: Grunnskolepoeng er en av flere måter å måle resultater i grunnskolen på. Ingen av dem gir det ubstridt riktige svaret. For eksempel scorer både Oslo og Stavanger bedre enn Bergen på nasjonale prøver i 5., 8. og 9. trinn. Med bakgrunn i tallene faktasjekk har funnet frem til, kan også Oslo påberope seg å ha de beste resultatene i grunnskolen. Påstanden er delvis sann.

Vurdert av: Tor Olav Mørseth, nyhetsredaktør