Dette dyret skal hjelpe forskarane å finne ut kor mykje oljesøl havet eigentleg toler

Resultata skal brukast i rådgivinga og risikovurderinga rundt oljeboring i sårbare nordområde.