«Nye utslippskrav fra EU, som gjelder for alle nye dieselbiler fra 1.1. 2014, vil senke utslippet av NO2 og NOx med 70–90 % i forhold til i dag»

NOX: Lokket over Bergen vinterstid skyldes i stor grad utslipp av NO2 fra biltrafikk. INGRID FREDRIKSEN (ARKIV)

I et leserinnlegg i BT med tittelen «Høyres syn på bompenger» skrev bystyrerepresentant Dag Skansen at Høyre ikke ønsker å endre i dagens bompengeordning i Bergen.

Han skrev også at problemene med forurensende bilpark vil bli mindre når nye EU-regler for utslipp fra dieselbiler blir innført.

«Sprer forvirring»

«Nye utslippskrav fra EU, som gjelder for alle nye dieselbiler fra 1.1. 2014, vil senke utslippet av NO2 og NOx med 70–90 % i forhold til i dag», skrev Skansen.

30. august, i et svar til Skansen på debattsidene i BT, hevdet Endre Tvinnereim fra Byluftlisten at Skansen forvirrer leserne om fakta.

«Det er alvorlig at Dag Skansen (H) sprer forvirring om NOx-utslipp fra dieselbiler i BT (28.8.11). Dagens Euro 5-standard for dieselbiler er 180 mg NOx/km, noe som blir skjerpet til 80 mg/km i 2014. (Dette er 56 % strengere enn i dag, ikke 70–90 % som Skansen skriver.) Det er dessuten helt åpent om bilprodusentene kommer til å klare å utvikle dieselmotorer som vil tilfredsstille EUs frem-tidige krav», skrev Tvinnereim.

NOx er samlebetegnelsen på mono-nitrogenoksidene NO og NO2. NO2 er en av gassene som har størst negativ påvirkning på byluften i Bergen, særlig vinterstid. Bilenes motorer skaper disse gassene ved forbrenning av nitrogen og oksygen, som begge finnes naturlig i luften vi puster.

Skansen bommer på datoen. De nye utslippskravene han refererer til, de såkalte Euro 6-kravene, skal tre i kraft 1. september 2014 for godkjenning av nye biler og 1. januar 2015 for registrering og salg av nye biler.

Regnestykket

Men er hovedpåstanden om 70-90 prosent nedgang riktig? Det ønsket vi å sjekke.

Skansen skriver i en e-post til faktasjekk.no at EURO 6 vil begrense dieselbilutslippet av NOx til 0,08 g/km.

«Gjennomsnittsalderen på registrerte kjøretøy i Hordaland 31.12.2010 var 9,7 år. Situasjonen i Bergen i dag er altså at gjennomsnittsbilen er produsert i henhold til EURO3, som trådte i kraft i 2000. EURO 3 har et NoX g/km tak på 0,5. Sammenlignet med EURO 6 blir dette en reduksjon på om lag 85%. Sammenlignet med hvordan tilstanden er i bilparken i dag, vil altså de nye utslippskravene kunne gi en reduksjon på 70-90% i forhold til i dag», skriver Skansen.

Skansens opplysninger om bilpark og grenseverdier stemmer (se kildeliste). Regner vi på prosentvis nedgang, får vi: 100*(0,5-0,08)/0,5 = 84%.

Nedgangen fra Euro 4, som begynte å gjelde i januar 2005, er på 68%.

Nedgangen fra Euro 5, som begynte å gjelde i januar 2011, er på 55,6%.

KLIF sjekker videre

«Sitatet stemmer når det gjelder de kommende NOx-kravene», bekrefter seniorrådgiver Ingrid Myrtveit i Klima— og forurensningsdirektoratet (KLIF).

EU har ingen spesifikke mål for NO2, kun for samlebetegnelsen NOx.

Siden 1990 har utslippene av NOx fra bilparken gått betydelig ned på grunn av avgasskravene fra EU, ifølge Myrtveit. Likevel holder NO2-nivåene i byluft seg høye.

«Det ser ut til at NO2-andelen av NOx øker fra nye dieselbiler. Fordi det er mye usikkerhet rundt hva de reelle utslippene av NO2 er - spesielt fra dieselbiler, har Klif og Vegdirektoratet nå i høst satt i gang et prosjekt for å finne ut av hva slags utslipp vi kan forvente fra ulike type kjøretøy, både de som finnes i dagens bilpark og fra de kommende bilene med Euro6-krav», skriver Myrtveit.


Rate: Feil

Påstand: «Nye utslippskrav fra EU, som gjelder for alle nye dieselbiler fra 1.1. 2014, vil senke utslippet av NO2 og NOx med 70–90 % i forhold til i dag»

Kilde for påstand: Dag Skansen (H) i leserinnlegg i BT, 28. august 2011

Vår konklusjon: Først av alt bommer Skansen på datoene. Vi har imidlertid valgt å konsentrere oss om reduksjonen av utslipp. Litt forenklet kan vi si at reduksjonen i gjennomsnittlig utslipp av NOx vil være i den størrelsesorden Skansen påstår — når hele bilparken er byttet ut med de nye bilene. Når det gjelder NO2, blir det mer uklart. Det finnes ingen klare tall for hvor store NO2-utslippene fra nye biler er, men ifølge Klima- og forurensningsdirektoratet ser det ut til at NO2-andelen øker i nye biler. Påstanden er på tynn is.

Vurdert av: Tor Olav Mørseth, nyhetsredaktør