«Da får du redusert bilmengden i løpet av døgnet med 5 promille»

KØPRISING. Har Mæland belegg for at køprising vil føre til at den totale trafikkmengden går ned med fem promille? Vi sjekket om påstanden stemmer. TOR HØVIK (ARKIV)

Bergen er en by som er beryktet for sine rushtidsproblemer, og debatten om køprising har vært et hett tema også i denne valgkampen.

Fredag 2. september møttes alle førstekandidatene i Bergen til valgdebatt i Grand Selskapslokaler på Nedre Ole Bulls plass. Da ordstyrer Atle Kvamme fra Bergen Næringsråd brakte debatten inn på køprising, sa byrådsleder Monica Mæland (H) følgende:

«Du kan øke bompengeandelen morgen og ettermiddag med 35 kroner sånn at det koster femti kroner å kjøre gjennom bompengeringen, og så tenker man femti kroner. (...) Da får du redusert bilmengden i løpet av døgnet med 5 promille».

faktasjekk.no ba Monica Mæland utdype utsagnet. Hun skriver i en e-post 5. september følgende:

«Jeg sa at dersom man legger 35 kr til dagens sats – dvs ca 50 kr pr passering – viser beregninger at biltrafikken gjennom døgnet kun vil reduseres med 5 promille. Kilden min er TØIs (Transportøkonomisk Institutt, red.anm.) rapport som ble laget på oppdrag fra Bergen kommune om køpris. (Der vil du også se at nedgangen i rushtiden vil være 16% — men jeg refererte til nedgangen totalt sett fordi det er dette som har en klimaeffekt)».

Feil rapport

Mæland tar feil når hun viser til en TØI-rapport. Rapporten er utarbeidet av Urbanet Analyse og Norconsult, på oppdrag fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. «Utredning av køprising i Bergensområdet» ble publisert 08.01.10. I rapporten heter det under overskriften «Effekten på bil- og kollektivtrafikk av takstalternativer på lang sikt» (s.42):

Tormod Wergeland Haug er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og er analytiker hos Urbanet. Han skriver følgende til faktasjekk.no på e-post:

«I en utredning av køprising som Urbanet Analyse gjorde på oppdrag fra Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen beregnet vi blant annet trafikale effekter av å innføre køprising i bergensområdet. Vi kom da frem til at dersom en innfører en bom- + køavgift som øker 45 kroner per dag (tur/retur, dvs 15 kr hver vei + eksisterende takst på 15 kr), vil trafikken gjennom bomsnittene i rushtiden reduseres med 16 prosent». Analysene våre viser at det blir 16 prosent færre bilreiser over bomsnittet i rushtiden med bom-+køavgift på 45 kr (50 2012-kr)»

Ikke regnet på totaltrafikk

Urbanets rapport viser til klimaeffekten, og ikke effekten på totaltrafikken, som Mæland henviser til.

Urbanets skisserer i rapporten etkortsiktig alternativ (se rapport side 15), der det innføres en dobling av dagens køavgift ved passering av bomstasjonene i Bergen fra kl. Kl 07.00 -09.00 på hverdager. En person som bruker rabattordningen med 40 prosent rabatt vil da måtte betale 9 kr. per passering i køavgift tillegg til ordinær bomtakst, mens en person som ikke har autopass-avtale vil betale 15 kr. i køavgift.

Med dette alternativet rapporterer Urbanet om følgende miljøgevinst:

«En reduksjon av klimagassutslippene på ca 1734 tonn CO2 per år, dvs. ca 0,5 prosent reduksjon fra veitrafikken for hele byområdet. Dette tilsvarer 500.000 kr i reduserte miljøkostnader».

Totaltrafikken har Urbanet derimot ikke regnet på.

— Vi regnet ikke på hva dette vil ha å si for det totale trafikkvolumet i hele byområdet, så vi vet ikke hvor politikeren har fått tallet 5 promille fra. Tallet er neppe så lavt siden det er en relativt stor andel av biltrafikken som går gjennom bomsnittene, spesielt i alternativet vi regnet på, der vi la inn flere bomsnitt enn de som eksisterer i bergensområdet i dag, skiver Wergeland Haug.

Han legger til:

— Uansett er effekten over døgnet for hele området vanskelig å anslå direkte fordi det avhenger av hvor stort område det refereres til, f.eks Bergen sentrum, Bergen med omegn eller Hordaland.

- Beklager feilen

faktasjekk.no sendte Mæland en ny e-post og ba henne dokumentere hvor hun har tallet 5 promille fra. Hun viser til fylkesordførerkandidat i Høyre, Tom-Christer Nilsen, for ytterligere informasjon. Det var Nilsen som ga Mæland opplysningene om køprisingen.

Tom-Christer Nilsen svarer følgende:

«Det er jeg som har gjort en feil, og dessverre videreformidlet den. Rapporten sier ialternativ 1 at et køpristillegg på i overkant av 15 kroner (justert for prisstigning 2009-2012), til sammen i overkant av 30 kroner med bompengene, vil føre til en reduksjon atutslippet fra vegtrafikkeni hele døgnet på 0,5%. I alternativ to, med en totalpris på i underkant av 50kroner (2012-kroner), vilreduksjonen iutslippet hele døgnet være1%. Jeghar forbyttet disse to og tolket dette som at nedgangen i trafikken gjennom hele døgnet er tilsvarende, men det er ikke nødvendigvis eten til en forhold mellom disse to tallene. Jeg beklager feilen, og takker faktasjekken for muligheten til å korrigere dette. Hovedpoenget står imidlertid fast, at dette har liten virkning på totaltrafikken og dermed forurensingen», skriver Tom-Christer Nilsen i en e-post 6. september.


Rate: Feil

Påstand: «Da får du redusert bilmengden i løpet av døgnet med 5 promille»

Kilde for påstand: Monica Mæland

Vår konklusjon: Mæland bommer på hvem som har laget rapporten, men vi er mer opptatt av om hun har dekning for påstanden eller ikke. Urbanet har beregnet nedgangen i trafikken i rushtiden, og klimaeffekten for døgnet som helhet. De har med andre ord ikke sett på den totale nedgangen i trafikken. På spørsmål fra faktasjekk.no, sier de at reduksjonen trolig vil være større enn det Mæland viser til. Påstanden er på tynn is.

Vurdert av: Tor Olav Mørseth, nyhetsredaktør