Kalenderskille

Det er på tide å teste fleksibel skolestart.

Bård Bøe

Nav publiserte denne uken en undersøkelse som viser at barn som er født seint på året, oftere får hjelpestønad enn de som er født tidlig på året.

Det er store individuelle forskjeller på hvor fort barn utvikler seg, og ikke alle er klare for en mer stillesittende undervisningssituasjon det året de fyller seks år.

En mer fleksibel skolestart kan være en god løsning for disse barna.

Stoltenberg-utvalget publiserte i februar en utredning om kjønnsforskjeller i skolevesenet. Blant tiltakene som ble diskutert, var fleksibel skolestart.

Et flertall av medlemmene i utvalget frarådet å forsøke denne opptaksformen. De mente ordningen ikke hadde tilstrekkelig støtte i forskning.

Les også

Ekspertutvalg delt i synet på fleksibel skolestart

De har rett i at det ikke finnes gode studier som viser at alder ved skolestart har effekt på læring, men dette argumentet kan også snus motsatt vei. Forskning viser at innføringen av seksårsskolen ved Reform −94, ikke økte elevenes karakterer på ungdomsskolen.

Motstanderne mot fleksibel skolestart advarte også mot å fordele elever etter modenhet, i frykt for å øke sosiale forskjeller. Når vi nå ser at fødselsmåneden har en så tydelig effekt på barns hverdag, kan en argumentere for at dagens ordning allerede er med på å skape uheldige forskjeller.

Blant dem som anbefalte fleksibel skolestart, er direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Det viktigste argumentet for forslaget er at dagens ordning ikke fungerer, spesielt ikke for gutter og barn som er født seint på året.

Den ferske rapporten fra Nav underbygger denne vurderingen.

Rapporten viser at det ikke bare er i skolealder barn født seint på året mottar mer stønad, men at disse også oftere mottar arbeidsavklaringspenger og uføretrygd seinere i livet.

Les også

Fremtidens skole

Blant desemberbarn er det langt flere som diagnostiseres med ADHD, enn blant barn født i januar. Det er dette som er årsaken til at de født seint på året mottar mer hjelpestønad.

Et av vilkårene ADHD diagnostiseres på, er om barnet fremstår umodent i forhold til jevnaldrende. Når man i sammenlikningen ikke tar hensyn til at det kan være nærmere et års aldersforskjell mellom barn i samme klasse, har desemberbarna et svakere utgangspunkt.

I voksenlivet gis vi muligheten til å tilpasse studieprogresjon og arbeid slik det passer oss best. Det er naturlig å tilby små barn den samme muligheten.

Alle er enige om at mest mulig tilpasset undervisning er et mål for norsk skolevesen. Forsøk med fleksibel skolestart er et godt sted å begynne.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».