Rettssikkerhet først

Når flere domstoler mener håndteringen av alvorlige straffesaker er feilslått, må justisministeren ta grep.

FEILSLÅTT: Flere domstoler, deriblant Gulating lagmannsrett, advarer mot for få fagdommere i meddomsretten som behandler alvorlige straffesaker. Store endringer i rettssystemet kan ikke innføres uten å undersøke hvilke praktiske konsekvenser det har, og uten mulighet for å justere kursen underveis, skriver BT på lederplass. Ørjan Deisz

En av de største rettsreformene i norsk historie førte til at juryen ble fjernet. I stedet skal ankesaker for lagmannsretten avgjøres av en såkalt meddomsrett, med to fagdommere og fem representanter for folket.

Flere domstoler advarer nå mot den nye ordningen, blant andre Gulating lagmannsrett her i vest. Dommerne mener rettssikkerheten er svekket, og vil øke andelen fagdommere fra to til tre. Det er et utspill justisministeren må ta alvorlig.

Les også

De er noen av Norges viktigste dommere. Nå kaster de nytt lys over hva som skjer bak kulis­sene.

I et skarpt brev utdyper dommerne hvorfor de mener den nye ordningen er feilslått:

Den profesjonelle kompetansen er svekket. Det danner seg uheldige grupperinger. Enkelte meddommere trekker seg tilbake mentalt og opptrer avventende. Gruppedynamikken er blitt en annen, og opplevelsen av to adskilte kamre er blitt sterkere, mener dommerne.

Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, stiller seg uforstående til innvendingene. Han mener kritikken skyldes en uriktig oppfatning av at fagdommernes stemme er mer fornuftig og skal telle mer enn vanlige folk.

En fremstilling av saken som en konflikt mellom folk og elite er uheldig. Poenget er at bedømmelsen av de mest alvorlige straffesakene må ha tillit både i befolkningen og i domstolene.

Sammensetningen av meddomsretten var omstridt da spørsmålet ble utredet. De som ønsket å bevare juryordningens «sjel» ønsket seg flest mulig representanter fra folket for å videreføre prinsippet om å dømmes av likemenn.

At det endte med to og ikke tre fagdommere, er produkt av et politisk kompromiss. Det betyr ikke at det var den beste løsningen.

Det er unektelig paradoksalt at sivile saker har tre fagdommere, mens de mest alvorlige straffesakene kun blir behandlet av to.

Store endringer i rettssystemet kan ikke innføres uten å undersøke hvilke praktiske konsekvenser det har, og uten mulighet for å justere kursen underveis.

Det er fullt mulig å endre forholdstallet mellom fagfolk og lekfolk, men det krever solid faktagrunnlag. En grundig og uhildet evaluering av meddomsrettene er derfor nødvendig. Det må Justisdepartementet sørge for.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».