Politiets moralistiske dobbeltstraff

Veiene blir ikke tryggere av å ta førerkortet fra enhver som har røykt marihuana. Politiets praksis må ta slutt.

DOBBELTSTRAFF: Ingenting tilsier at noen som har røykt marihuana en helg eller to, utgjør en trafikkfare. Likevel velger politiet å ta førerkortet fra folk kun på grunn av mindre forseelser. Det er uholdbart. BERGENS TIDENDE

Lørdag fortalte BT historien om Kristoffer Røneid. I august 2015 tok 18-åringen sitt eget liv. Han etterlot seg et brev med en klar beskjed til politiet om at de må slutte å ta førerkort fra noen som bare har røykt marihuana noen få ganger, slik de gjorde mot ham.

Veitrafikkloven lar politiet frata førerkortet til folk som «ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn».

Denne hjemmelen har politiet brukt gjentatte ganger overfor folk med kun mindre narkotikaforseelser, som å ha røykt hasj et par ganger. Praksisen er uholdbar.

Formålet med paragrafen er å holde folk med et ukontrollert rusproblem unna veiene, ikke å ilegge hvermannsen en dobbeltstraff. Ingenting tilsier at noen som har røykt marihuana en helg eller to, utgjør en trafikkfare.

Lovbestemmelsen sier heller ikke noe spesifikt om cannabis eller andre ulovlige rusmidler. Likevel har Politidirektoratet sagt eksplisitt at de behandler ulovlig rusmidler annerledes enn lovlige i slike saker, fordi «enhver bruk representerer et misbruk».

Les også

Jussprofessor: Ungdom som har innrømmet cannabisbruk blir fratatt førerkortet. Da bør vel politiet også inndra førerkortet til de som drikker seg full to ganger i måneden?

Les også

Les den sterke historien: - Kun den som har mistet et barn selv, kan vite hvor hjerteskjærende det er. Hvor fysisk sorgen kan være. Det er jækla tungt å leve med.

Det avslører et kunnskapsløst syn på rus. Så lenge cannabis er ulovlig, skal det selvsagt straffes. Men det er forskjell på rusmidler: En joint i helgen har mer til felles med et glass om kvelden enn det har med årevis med sprøyter.

Selv i tilfeller der unge hasjrøykere har fått påtaleunnlatelse fordi de takker ja til oppfølgingsprogrammet Tidlig Ute, har politiet valgt å frata dem førerkortet.

Det tyder på at politiet bruker trusselen om å miste førerkortet for å avskrekke folk fra cannabisbruk, ikke for å gjøre veiene tryggere.

Like før jul ble politiet refset av Sivilombudsmannen for praksisen. Ombudet viste til at politiet ikke har innrettet seg etter en dom fra Borgarting lagmannsrett, der et slikt vedtak ble omgjort.

Retten konkluderte med at politiet tolket loven feil, og at det ikke ble foretatt en konkret vurdering om at det forelå en trafikksikkerhetsrisiko.

Likevel har politiet fortsatt med praksisen. Tolkningen av loven har ikke stått seg i retten. Ekstrastraffen er både urimelig og lite hensiktsmessig.

I en dom fra Høyesterett i 2015 sto det skrevet: «Tilbakekall av førerretten må også være påkrevet av hensyn til trafikksikkerheten.»

De rettskraftige ordene burde holde. Politiet må endre praksis.