Tvangsbruken i helsevesenet må ned

Tiden er overmoden for å få ned tvangsbruken i helsevesenet.

YDMYKENDE: Tvangsbruk i helsevesenet oppleves ofte som ydmykende og krenkende av pasientene. Det er bra at helseminister Bent Høie nå vil styrke pasientenes rettigheter og redusere tvangsbruken innen psykisk helse, skriver BT på lederplass.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Bare i 2014 ble cirka 5600 personer tvangsinnlagt i norske institusjoner. I tillegg brukes tvang i form av skjerming, bruk av spennebelter, medisinering og annen type behandling mot pasientenes vilje.

Derfor var det gledelig at regjeringen nylig la frem forslag til nye lovendringer for å få ned tvangsbruken innenfor psykisk helsevern.

Tvang er et illiberalt verktøy. Pasienter som har vært utsatt for det, opplever ofte tvang som ydmykende og krenkende. Mange sliter i etterkant. Samtidig har også mange stått frem og takket for at de ble utsatt for nettopp tvangsbehandling. Det reddet livet deres. Maktbruk er derfor nødvendig og riktig i noen situasjoner.

Les også:

Les også

Ble tvangsflyttet 130 mil hjemmefra – fordi ingen andre ville ha henne

Som regel brukes makt i situasjoner hvor en person er til fare for seg selv eller andre mennesker. I dag er lovhjemlene for når en kan anvende tvang spredt i fire ulike lovverk. Hvert av disse regelverkene har sine egne formål og virkeområder. Den spredte og komplekse oppbyggelsen av tvangslovene gjør det vanskelig for pasienter, og til tider helsepersonell, å sette seg inn i regelverket. Tolkningen av lovverket varierer også betydelig mellom helsepersonell. Det fører til at makt brukes unødvendig og i feile situasjoner.

Dette illustreres også av en rapport om tvangsbruk utgitt av Helsedirektoratet. Av rapporten kommer det frem at kontrollkommisjonene ved de forskjellige institusjonene ga pasientene medhold i 10-20 prosent av sakene som var oppe til endelig behandling. I saker som var klagd videre i rettssystemet, endte det med medhold i pasientens favør i ca 10prosent av tilfellene.

I forrige uke la helseminister Bent Høie (H) frem forslag til endringer i lov om psykisk helsevern. Ett av endringsforslagene krever nå at det fattes et vedtak før man kan bruke tvang. Det er bra at pasientenes rettssikkerhet blir styrket. Går endringsforslagene gjennom, vil trolig tvangsbruken reduseres.

Dessverre er maktbruk et omfattende fenomen som også forekommer i mange andre offentlige institusjoner.

Les også:

Les også

Slår alarm om tvangsbruk mot barn på institusjoner

Barneombudet har tidligere slått alarm om utstrakt bruk av makt i barnevernsinstitusjoner. Barn helt ned til 7-årsalderen har vært lagt i bakken med politigrep. Barn er ekstremt sårbare og trenger trygge rammer. Unødvendig maktbruk vil bare forverre en allerede dårlig start på livet.

Barneombudet er ikke det eneste ombudet som er kritisk til den norske tvangspraksisen. Likestilling— og diskrimineringsombudet har i sin rapport til FN påpekt at vi har en særlovgivning som åpner for tvang overfor personer med nedsatt funksjonsevne. Dette er trolig i strid med de internasjonale forpliktelsene som vi er bundet av. Derfor er det bra at regjeringen nå setter ned et utvalg som kan se nærmere på lovverket og om det er i strid med hensyn på våre internasjonale forpliktelser.

Det er ingen tvil om at det forekommer uriktig tvangsbruk i det norske helsevesenet. Regjeringens forslag er et godt skritt i riktig retning for å redusere den uheldige praksisen. Maktbruk overfor borgerne må alltid være den siste utvei.

BT på lederplass:

Publisert: