Hvis du har et høyt rusforbruk, risikerer du å miste førerkortet, selv om du aldri er tatt for å kjøre bil i beruset tilstand. Bruker du hasj, kan politiet ta fra deg lappen, selv om du bare røyker en sjelden gang.

Ifølge veitrafikkloven kan man miste lappen hvis man ikke er «edruelig» — selv om man ikke har kjørt i ruspåvirket tilstand.

Det er det gode grunner til. Alkoholikere og andre personer med hyppig bruk av rusmidler, kan være en fare for trafikksikkerheten. Det innebærer naturligvis også at personer med et stort forbruk av cannabis kan - og bør - bli fratatt førerkortet.

Derimot ser det ut til at politiet har lagt seg på en langt strengere praksis overfor brukere av ulovlige rusmidler enn overfor personer som drikker alkohol. I en sak, som ble klaget inn til Sivilombudsmannen, mistet en person førerkortet etter to bøteleggelser. Sivilombudsmannen mener at dette ikke burde være nok til å ta lappen fra sjåføren.

I en uttalelse sier Sivilombudsmannen at for at vilkåret i veitrafikkloven skal være oppfylt, «må bruken av rusmidler være av et visst omfang og skje med en viss regelmessighet og hyppighet. Det skal altså mer til enn sporadisk bruk. Bruken må ha betydning for innehaverens skikkethet som fører av motorvogn»

Ifølge Sivilombudsmannen har Politidirektoratet (POD) fulgt en annen praksis: «POD har vist til at bruk av ulovlige rusmidler er «i seg selv grenseoverskridende», og at de følger «en streng praksis ved bruk av ulovlige rusmidler, der enhver bruk representerer et misbruk - i motsetning til kontrollert bruk av alkohol».»

Nå skal Sivilombudsmannen gjennomgå samtlige 550 vedtak i Politidirektoratet i 2014 der personer har mistet førerkort av helsemessige årsaker. Det er på sin plass.

Trafikksikkerheten må alltid komme først. Å kjøre bil i beruset tilstand kan føre til tap av liv. Inndragning av førerkort er derimot ikke ment å være en straff, men et virkemiddel for å gjøre trafikken trygg.

Ikke alle som røyker en joint en gang iblant, er en fare i trafikken. Slik loven praktiseres i dag, kan en person som røyker cannabis en gang i måneden bli fratatt lappen, mens en som drikker seg stupfull hver helg mest sannsynlig vil fortsette å kunne kjøre bil.

Det er ulovlig og straffbart å være i besittelse av cannabis. Personer som bryter loven, må risikere å bli idømt straff. Å frata cannabisbrukere førerkortet i de tilfellene der det ikke er noen mistanke om at vedkommende utgjør en trafikkrisiko, fremstår derimot som en urimelig tilleggsstraff, med svak juridisk forankring.

Politi og domstoler må slutte å inndra førerkort som et ruspolitisk virkemiddel.