Døgnåpen omsorg

Barnehager som holder åpent på kvelds- og nattetid kan bli et trygt og godt tilbud for både foreldre og barn.

ERLEND HORN: Etter å ha vært i foreldrepermisjon, er byråden nå tilbake med et ønske om døgnåpne barnehager. Det er et godt forslag, skriver Bergens Tidende på lederplass. Alice Bratshaug

Byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn (V), ønsker å undersøke mulighetene for en kvelds- og døgnåpen barnehageløsning.

Mange foreldre har andre arbeidstider enn de vanlige åtte til fire. Spesielt for aleneforsørgere, eller der begge foreldrene har skiftarbeid, kan det være krevende å få hverdagen med små barn til å fungere.

Slik det er i dag, er disse foreldrene avhengig av hjelp fra besteforeldre eller en barnevakt. Dette er en vilkårlig løsning, som er tilfeldig i tilgjengelighet og kvalitet.

Å tilby disse en trygg løsning, i form av døgnåpne barnehager hvor barna er profesjonelt ivaretatt, er en god idé som bør utredes videre.

Tall fra SSB viser at blant alle sysselsatte i Norge, jobber omtrent 32 prosent i noen grad utenom ordinære arbeidstider. Andelen er høyere blant kvinner enn menn, og helsesektoren er spesielt høyt representert.

Det er en selvfølge at man skal ta seg tid til barna sine, men det blir samtidig urimelig å basere seg på at ansatte som jobber skift må bytte yrke for å få barnehageplass. Et grunnleggende krav er selvsagt at tilbudet skal være godt og trygt for barna. Det er det all grunn til å tro at det er.

I Sverige har det vært døgnåpne barnehager helt siden 1988. Det bevilges ekstra penger til barnehager med dette tilbudet, slik at det ikke går ut over kvaliteten i de ordinære åpningstidene.

Det er egne pedagoger som sover sammen med barna, og en grundig innkjøringsfase for å gjøre dem trygge.

Det sittende byrådet utredet mulighetene for døgnåpne barnehager i 2017, og fikk tilbakemeldinger på at tilbudet var lite etterspurt. Da var imidlertid barnehagene kun åpne til 21. Mange kveldsskift, som de på Haukeland sykehus, varer til 22.

Dermed ble ikke tilbudet relevant for byens største arbeidsplass, hvor svært mange av de potensielle brukerne jobber. En ny utredning av et tilpasset barnehagetilbud for skiftarbeidere, må sørge for å nettopp tilpasse seg brukernes behov. Slik kan man få en reell oversikt over etterspørselen.

KrF har stilt seg kritiske til et slikt tilbud, og bekymrer seg for at barnas beste ikke står i sentrum. Hvordan barn påvirkes av å overnatte i barnehagen er det ikke forsket på. KrF er vanligvis tydelige på at det er foreldre som kjenner sine familier best, og bør ha valgfrihet i hvordan de legger opp hverdagen.

Det bør gjelde i denne saken også. Dersom både foreldre og barn trives med løsningen, og vi beholder en grense på hvor lenge barna totalt sett oppholder seg i barnehagen, er det ikke noe prinsipielt i veien for å utvikle et døgnåpent barnehagetilbud.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».