Trasévalget for Bybanen nordover mot Åsane bærer stadig tydeligere preg av å være en konfliktsak i bypolitikken. Det er få partier som har tatt et klart standpunkt i saken. Ikke minst er det talende at det er uenighet i Høyre, og at Ap er splittet. Interessekonfliktene går tvers av partiene, som eksempelvis mellom beboerne i Sandviken og Åsane.

Tilleggsutredningene konkluderer med at traseen om Bryggen er et bedre alternativ enn tunnel, noe som blant annet har fått Hordaland fylkeskommune til å konkludere med førstnevnte alternativ.

Likevel er er det til dels sterk politisk motstand mot en bane foran byens store kulturarv. En hovedinnvending er at skinnegående trafikk vil forhindre et løft for kulturminnet, og i verste fall gjøre direkte skade på Bryggen. Bybanen vil ikke være til hinder for at området blir en fotgjengersone. Det finnes flere eksempler på dette i europeiske byer, og ikke minst foran Rådhuset i Oslo.

Bybanen kan sikre at området ikke bli et folketomt museum, men gjøres mer tilgjengelig for både bergensere og turister enn det er i dag.

Riksantikvarens forutsetninger som ble presentert i gårsdagens BT er nærmest selvsagte: Farten må senkes og annen trafikk fjernes. Bryggen bør bli bilfri, uavhengig av hvor Bybanen går.

Å fjerne trafikken over Bryggen ved å legge den til Øvregaten, som både er et boligstrøk og, som Riksantikvaren påpeker, også er et viktig kulturmiljø, er ingen god løsning. Om annen trafikk derimot legges i tunnel, fremstår Bryggen som alternativet som i et langtidsperspektiv best kan ivareta både miljø— og byutviklingshensyn.

Et stridsspørsmål er avveiingen mellom reisetiden til Åsane og Bybanen som kollektivmiddel for beboere i Sandviken. Det er en myte at folk i de sentrumsnære områdene kun går eller sykler. Det er betydelig biltrafikk til og fra Sandviken, og tunnelalternativet gir for dårlig dekning i ytre Sandviken.

Regularitet er viktigere enn reisetid for folks valg av transportmiddel, noe også Bybanens popularitet har vist. Med 25 minutters reisetid fra sentrum til Åsane, vil Bybanen være et attraktivt transportmiddel. Men det er en øvre grense, tatt i betraktning at ekspressbussene tar et kvarter i dag. Om svært lav hastighet over Bryggen forlenger reisetiden ytterligere, må det tillegges vekt.

Viktige trasévalg kommer senere, og vil ha stor innvirkning på hvordan Bergen utvikles videre. Det er nødvendig å spare politisk energi til gode diskusjoner rundt disse beslutningene.

Bryggen-alternativet har i det hele styrket seg etter at de bestilte tilleggsutredningene kom på plass, og fagmiljøene er nokså samstemte.

I løpet av de neste månedene skal byrådet legge frem forslag til vedtak om hvor Bybanen skal gå. Uenigheten både mellom og internt i partiene viser at det er svært viktig at de fremover har en åpen prosess fremover. Byrådet bør bidra til at også motargumentene blir løftet frem.

Dette er en sjeldent viktig sak for Bergen, der feil konklusjon kan ha konsekvenser for noe av det mest verdifulle byen har. Byrådet bør motstå fristelsen å ta avgjørelsen på kammerset. Lydhørhet vil tjene både byrådet og Bergen på sikt.