USA sviktar menneskerettane

Å trekkje USA frå FNs Menneskerettsråd, samstundes som landet internerer barn, er solide steg i feil retning.

Publisert Publisert

BARNELEIRAR: USA set ein moralsk standard for resten av verda. Difor er det svært urovekkjande at landet no melder seg ut av FNs Menneskerettsråd, samstundes som dei skil born til immigrantar frå foreldra og set dei i eigne leirar, skriv BT på leiarplass. Foto: Ross D. Franklin / TT NYHETSBYRÅN

  1. Leserne mener

I ei tid der fleire land vender tilbake til autoritært leiarskap og menneskerettar er på vikande front, er det viktig at store demokrati som USA står opp for menneskerettane. Dessverre er det her òg teikn til at trongen til å vise styrke trumfar humane omsyn i president Donald Trumps administrasjon.

Onsdag trekte USA seg frå FNs Menneskerettsråd, eit råd som har som mål å breie ut og styrke menneskerettane. Utmeldinga er først og fremst ei støtteerklæring til Israel. Trump-administrasjonen kallar rådet «ein pøl av politisk einsretting». Dei meiner rådet går til åtak på Israel medan dei overser overgrep i andre land.

Skuldingane er ikkje ugrunna: Israel har åleine blitt kritisert av rådet fleire gongar enn alle andre land til saman. Det er liten tvil om at rådet blir brukt politisk, men det er då betre å reformere rådet innanfrå, slik den britiske utanriksministeren tek til orde for.

At USA trekkjer seg ut, sender eit uheldig signal til resten av verda, om at USA ikkje lenger står like fast bak menneskerettane.

Les også

Morten Myksvoll: President Trumps barnefengsel

Det inntrykket blir styrkt av at Trump-administrasjonen samstundes har byrja å skilje barn frå foreldre, blant migrantar som kryssar grensa til USA ulovleg. Tiltaket er ein del av Trumps strenge innvandringspolitikk. Immigrantane blir no sett direkte i varetektsfengsel, noko der ikkje er lov å gjere med barn. Dei blir difor skilde frå foreldra og sett i eigne leirar.

Dette er ein heilt uakseptabel politikk. Å krysse grensa er knapt noko brotsverk, etter amerikansk lov. Utskiljinga av borna er hjarteskjerande.

Politikken blir no kritisert langt inn i det republikanske partiet, ikkje minst etter offentleggjeringa av lydopptak av gråtande småbarn som spør etter foreldra.

Meir enn nokon gong er det viktig å verne om ein internasjonal standard for menneskerettar, slik den er nedfelt i Menneskerettskonvensjonen og Barnerettskonvensjonen. Desse konvensjonane er det viktigaste vernet ein har mot at menneskerettane blir undergravne.

Det kan skje brått, eller bit for bit, slik barneleirane i Texas er eit døme på. Heldigvis finst ein motstand mot ei slik utgliding i amerikansk kultur og politikk. Vi lyt vone dei vinn fram. USA set ein moralsk standard for resten av verda. Difor er dette viktig.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».