Sjølv strilar må bu tettare

Skal byane få ned klimautslepp og biltrafikk må òg pendlarkommunane rundt finne seg i å byggje mindre spreidd.

SKEPTISK: Ordførarane Marianne Bjorøy (Fjell), Marie Bruarøy (Os) og Astrid Aarhus Byrknes (Lindås) er kritisk til statens krav om å byggje tettare. Geir Martin Strande

Kommunane rundt Bergen er kritiske til det dei oppfattar som press frå regjeringa til å byggje tettare. Det har dei liten grunn til. Ordninga dei reagerer på er frivillig, og tanken bak er god.

Ordninga er ein pott i Nasjonal Transportplan på heile 66 milliardar kroner, som dei ni største byområda i landet kan søkje om midlar frå. Pengane skal gå til tiltak for å nå målet om nullvekst i biltrafikken. For å få pengane må kommunane inngå ein såkalla byvekstavtale med staten.

I førre veke var statssekretærane Anders Werp (H) og Aase Marthe Horrigmo (H) frå Samferdsledepartementet i Bergen for å forhandle med byens omeignskommunar. Sekretærane møtte motbør frå alle ordførarane, med unntak for Terje Mathiassen (Ap) frå Askøy. Det er spesielt kravet om å byggje tettare som fell mange av ordførarane tungt for brystet.

Ordførarane i Fjell, Os og Lindås var svært skeptiske til å konsentrere nybygginga om kommunesentera. «Hvis vi skal nå skal strupe til og satse alt på regionsenteret vårt, så er ikke det salbart overfor velgerne», sa Fjell-ordførar Marianne Bjorøy (Ap).

Les også

– Askøy blir det nye Sotra om vi ikke får nye trafikkløsninger på plass

Argumentasjonen er forståeleg, spesielt for Fjell, Lindås og Os som snart slår seg saman med nabokommunane. Det vil ikkje bli tatt godt imot i dei gamle kommunesentera, om alt skal konsentrerast i Straume, Knarvik og Osøyro, slik statssekretærane tok til orde for.

Men omeignskommunane kan likevel ikkje ture fram som om vi var på 1960-talet, og dei kunne lokke byfolket med store tomter for einebustader. Det er venta kraftig folketalsvekst i kommunane rundt Bergen i tiåra framover. Skal alle desse køyre bil, vil byen kvelast av trafikk.

Dessutan vil den samla bilkøyringa gå opp viss folk må køyre til alt. Tett busetjing har difor ei lang rekkje positive sider for klima, miljø og næringsliv. Det gjer det enklare å skape arbeidsplassar og tilby eit godt kollektivtilbod og offentlege tenester der folk bur.

Men skal ein lykkast med fortettinga må ein i omeignskommunane, som i Bergen, vere svært medvitne. Dei må sikre at det blir bygd gode bustader som folk vil ha, med gode byrom og tenester.

Midlane frå regjeringa er eit tilbod spesielt retta mot byområda, for å få til ei ønska utvikling. Å ta i mot pengane er frivillig. I staden for å surmule, bør difor ordførarane sjå etter mogelegheiter til å skape betre løysingar.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».