Bergens byråkratiske vaskemaskin

Byrådets behandling av utbyggingsplanar er i ferd med å bli eit problem for Bergen.

STOPP: Når utbyggingsplanane hopar seg opp på byutviklingsbyråd Anna Elisa Trytis kontor tyder det på at noko er fundamentalt gale med styringa av feltet, skriv BT på leiarplass.

Ørjan Deisz

Reguleringa av private utbyggingsplanar har nær stoppa opp i Bergen kommune, og det er ikkje planetaten si skuld. Proppen er på byutviklingsbyråd Anna Elisa Trytis (Ap) kontor.

Etter at planane har gått alle sine rundar i fagavdelinga, vore på høyring og blitt justerte, får dei no ein ny, langdryg omgang i byrådsavdelingas byråkratiske vaskemaskin. Tida byrådet brukar på å behandle slike planar er dobla sidan 2016. Den politiske behandlinga tek no i snitt 43 veker.

Tryti seier årsaka er at byrådet no stiller høgare krav til kvalitet i utbyggingsprosjekta, og at dei slit med mange utfordrande saker.

Høge krav til kvalitet er i seg sjølv ein god ting. Byrådet har ei viktig rolle i å sikre at nye byggeprosjekt både gjev gode, varierte bustader, menneskjevenlege byrom og god arkitektur. Men desse omsyna bør ivaretakast tidlegare i prosessen, gjennom fagavdelingas behandling.

Når byråden brukar meir tid til å saumfare det fagavdelinga har gjort, er det anten eit uttrykk for manglande tillit eller at det er noko fundamentalt gale med styringa av feltet. Såleis blir berre vondt verre av at ho vil bøte på problemet ved å tilsette fleire saksbehandlarar i byrådsavdelinga.

Eit av problema er at Tryti ikkje er nøgd med kommueplanen fagavdelinga styrer etter. Planen frå 2010 skal snart erstattast av ein ny, truleg før jul. I den planen kasta Tryti nyleg inn eit nytt krav om at bygg i Bergen i hovudsak ikkje skal overstige fire etasjar.

Kravet er meiningslaust stringent. For det første er ikkje varierte byggehøgder eit problem i seg sjølv. Men viktigare: slike krav gjer bygga dyrare, fordi tomtene utgjer ein så stor del av kostnaden.

Kravet tyder på ein manglande forståing av at alle utbyggingar er eit kompromiss mellom ålmentas interesser og økonomien i prosjekta.

Det same gjeld tidsbruken: Ved å gjere planprosessane meir tidskrevjande og uføreseielege påfører byrådet store kostnader på utbyggjarane. Raske og føreseielege planprosessar er grunnleggjande for å få ei fornuftig utvikling av Bergen.

Slik sett er byutviklingsbyrådens framferd i ferd med å bli eit problem. Skal byen halde fram med å vere attraktiv for bustadkjøparar og næringsliv må samarbeidet mellom byrådet og utbyggjarane bli betre. Om ikkje Tryti innser det sjølv, bør nokon over henne i det politiske systemet gripe inn.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».