Ulvebestanden må opp

Regjeringen vil krympe ulvesonen i Norge. Den burde bli større.

BØR FÅ MER PLASS: Per Løchen/Scanpix

Ulven i Norge var for ikke lenge siden på randen av utryddelse. For at den norske ulvestanden skal bli stor nok til å være levedyktig, må ulvesonen utvides og ulvestammen bli større.

Miljøminister Vidar Helgesen (H) la i går frem stortingsmeldingen «Ulv i norsk natur – bestandsmål for ulv og ulvesone». Den innebærer små endringer av det nåværende lovverket. Det skal fortsatt være en ulvebestand i Norge. Det er bra, men regjeringen går ikke langt nok.

Norge er forpliktet gjennom Bern-konvensjonen til å ta vare ville dyr og planter. Ulv er regnet som kritisk truet. Den norske bestanden er på rundt 30 dyr. I tillegg kommer 30–40 grenseulv, som beveger seg mellom Norge og Sverige. Regjeringens mål er 50–80 dyr totalt.

Regjeringen går inn for å beholde dagens ulvesone, med noen justeringer. I Miljødepartementets forslag vil områder der ulven i dag gjør betydelig skade på beitedyr fjernes fra ulvesonen, mens et nytt område legges til.

Det er fornuftig å holde ulven vekk fra de områdene der den gjør størst skade på beitedyr, og regjeringen gjør derfor et riktig grep. Det kan bidra til å minske konfliktnivået i ulvesaken.

I sum innebærer regjeringens forslag at ulvesonen blir 0,5 prosent mindre. Endringen er derfor liten. Men totalt bør ulvesonen utvides, ikke krympes.

Ulv er et betent spørsmål. Regjeringens forslag vil møte motstand fra dem som vil gi ulven større plass og dem som helst vil fjerne ulven fra norsk natur. Også internt i regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet er det motstand mot at Norge skal ha en ulvestamme. I stortingsmeldingen som ble lagt frem i går har ulvemotstanderne fått for stort gjennomslag.

Undersøkelser viser at flertallet av Norges befolkning mener landet bør ha en ulvestamme. Rovdyrforliket fra 2011 ble enstemmig vedtatt i Stortinget. Slik regjeringens forslag er utformet, kan det gå mot et bredt forlik denne gangen også.

Ulv har en plass i det norske økosystemet, og er en viktig del av artsmangfoldet. Tynt befolkede Norge har gode forutsetninger for å opprettholde bestander av ville rovdyr. Det er forståelig at bønder som har dyr gående fritt på beite er bekymret, men bønder blir kompensert for beitedyr som blir tatt av rovdyr.

Norge har plass til både beitedyr og rovdyr, og regjeringen kan gjøre enda mer for å sikre en bærekraftig norsk ulvestamme.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».