• BØR TIL BERGEN: Også i framtida skal Språkrådet styrkje statusen til det norske språket og ta vare på det språklege mangfaldet her i landet. Desse viktige oppgåvene kan løysast fint frå Bergen, meiner BT. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Der Språkrådet høyrer heime

Når regjeringa flyttar statlege oppgåver og arbeidsplassar ut av Oslo, må fagmiljø og framtidspotensial vege tyngst.