Dårleg idé, Trine Skei Grande

Dyrare bøker er ikkje redninga for norsk litteratur.

Publisert Publisert

FASTPRIS: Kulturminister Trine Skei Grande (V) vil utvide fastprisperioden for bøker til eitt år. Det vil truleg forsterke nedgangen i salet av bøker, og er heilt feil medisin, skriv BT på leiarplass. Foto: NTB Scanpix

Førre fredag fekk bokbransjen ei gladmelding frå kulturminister Trine Skei Grande (V): Ho vil forlenge perioden dei er sikra full pris for bøkene, den såkalla fastprisperioden, til eitt år. Det er ein dårleg idé.

Dagens fastprisordning er problematisk nok. Ein avtale mellom forlaga og bokhandlarane gjer at ingen kan selje bøker med meir enn 12,5 prosent rabatt før 1. mai. Det vil seie at bøker som kjem ut om hausten, som dei fleste norske bøker gjer, i praksis blir selde til full pris fram til arbeidaranes dag året etter.

Først då kan prisen setjast ned og forlaga kome med billige pocketutgåver. Avtalen bryt med konkurranselova, men regjeringa har gjeve bransjen fritak. Motivet er å sikre forfattarar og forlag ei viss inntekt.

Les også

Konkurransetilsynet på razzia hos bokbransjen

Regjeringas forslag, som no skal ut på høyring, går ut på at fastprisperioden ikkje lenger skal gå ut 1. mai. I staden skal kvar bok vere sikra ein fastprisperiode på eitt år etter utgjevingsdato. Ifølgje utrekningar avisa Klassekampen har gjort, vil det føre til at 65 prosent av bøkene får lengre fastprisperiode.

Norsk er eit lite språk, og det å sikre forlag og forfattarar inntekter er med på å sikre ein rik tilgang på kvalitetslitteratur. Det er viktig for norsk kultur og identitet.

Men dette kan gjerast gjennom andre ordningar enn å setje konkurransen ut av spel. Den viktigaste ordninga er i så måte innkjøpsordninga, der gode bøker er sikra inntekter ved at dei blir kjøpt inn til biblioteka.

Konkurransetilsynet er med rette svært kritisk til forslaget frå Grande. Dei viser til Sverige og Danmark. Etter at våre naboland innførte fri prissetjing har prisane gått ned, utan at det har gått ut over mangfaldet.

Konkurransetilsynet vil skrote heile fastprisordninga, og meiner staten heller bør sikre mangfald og kvalitet med direkte verkemiddel som stipend og innkjøpsordningar. Det er fornuftig.

Problemet for kulturministen er at ho då måtte finne pengar til slike tiltak på sitt budsjett. Fastprisordninga veltar i staden kostnadene over på bokkjøparane.

Salet av skjønnlitteratur har gått kraftig ned til no i år, og forlaga er urolege for framtida. Men det er eit merkeleg forsvar å skru opp prisane, som ei forlenging av fastprisordninga i røynda er. Det vil høgst truleg forsterke nedgangen.

Både forlaga og kulturministeren gjer såleis norsk litteratur og kultur ei bjørneteneste ved å utvide fastprisordninga. Heile ordninga bør fjernast og erstattast med ei meir målretta støtte.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».