Stol på kommunen

Nedbygging av strandsonen er i hovedsak et problem for Oslofjorden. Det bør også SV forstå.

KYSTKULTUR: Bygging ved sjøen har lange tradisjoner på Vestlandet. Det er tradisjoner som best kan forvaltes lokalt, uten ytterligere statlig innblanding, skriver BT på lederplass. Rune Nielsen

Antall bygninger i strandsonen har økt med 20 prosent siden årtusenskiftet, viser SSB-tall som Klassekampen har hentet inn. SV er bekymret for at vi er i ferd med å miste kontrollen, og ønsker en innstramming i reglene for bygging i strandsonen.

Nedbyggingen av strandsonen er i hovedsak et problem langs Oslofjorden. Et landsomfattende statlig påbud vil være en meningsløs inngripen i kommunenes handlingsrom. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) gjør derfor helt rett i å avvise forslaget.

Les også

Bygging i strandsonen

Det er Strandsoneloven fra 1965 som slår fast at det ikke skal bygges innen et areal på 100 meter fra strandlinjen. Formålet er å sikre allmennheten tilgang til strandsonen i hele landet, uten at grunneier kan avskjære dette.

Tilgangen på landets kystnatur er et viktig gode for fellesskapet, og det er viktig å verne dette mot overdreven privatisering. Å be regjeringen stramme inn kommunenes selvråderett er likevel ikke veien å gå.

Problemet med utilgjengelige strandsoner er svært ujevnt fordelt. I Oslo kommune, og kommunene rundt Oslofjorden, er tilgjengelig strandareal nede i henholdsvis 30 og 40 prosent, ifølge Klassekampen. Også på Sørlandet er presset stort. Der er rundt halvparten av strandsonen stengt for allmennheten.

I landet som helhet er imidlertid nesten 70 prosent definert som tilgjengelig. Problemet med overdreven utbygging må derfor i hovedsak ses på som et lokalt anliggende for Oslofjorden og sørlandskysten.

I resten av landet, med noen få unntak, er det godt med plass til alle. Da er det viktig at distriktskommuner og andre kan bruke friheten dispensasjonsreglene i strandsoneloven gir til å la folk få bo ved sjøen.

Et annet tegn på at dagens ordning fungerer godt er at nybyggingen de siste årene har gått ned. Det ble bygget færre boliger i strandsonen i 2018 enn i både 2017 og 2016.

Kommunene må forholde seg til nasjonalt lovverk, og premisset for å gi dispensasjon fra strandsoneloven er at byggingen må være en større fordel enn ulempe for de allmenne interesser.

Hvordan dette vurderes, må være opp til kommunene og lokalsamfunnene selv.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».