Gje folk jobb i staden for trygd

Fleire kommunar bør la seg inspirere av Ullensvang.

Publisert Publisert

NYE MULIGHEITER: Vandrarheimen AtHardanger i Kinsarvik er også ein lærlingeverksemd, delvis finansiert med kommunalt lønstilskot. «Det fine med nyordninga er ikkje berre at deltakarane får løn og dagleg syssel. Ho inneber også at dei får opparbeidd rettar etter Folketrygdlova, som sjukepengar, foreldrepengar og pensjonspoeng», meiner BT. Foto: Rune Sævig

Somme gonger skal det berre litt kreativitet til for å løyse opp i veksande utfordringar.

I Ullensvang herad er delar av sosialhjelpsbudsjettet gjort om til kommunalt lønstilskot, for å gje tidlegare arbeidsledige meiningsfull jobb.

Ordninga er også eit viktig tiltak mot aukande fattigdom i kommunen. Den beste vegen til eit verdig liv og innanforskap er arbeid.

Les også

Her får dei jobb og løn i staden for trygd

Ideen frå Ullensvang er like god som han er enkel. Det var det lokale Nav-kontoret som gjorde det utradisjonelle framlegget for heradsstyret i fjor vinter.

Det fine med nyordninga er ikkje berre at deltakarane får løn og dagleg syssel. Ho inneber også at dei får opparbeidd rettar etter folketrygdlova, som sjukepengar, foreldrepengar og pensjonspoeng.

Dette er heilt vesentleg for å gje tidlegare langtidsledige ein enklare inngang til arbeidslivet att.

Argumentet for nyordninga var at det er mykje betre å få arbeid og løn, framfor å vere passiv trygdemottakar. Politikarane gav samstemmig tilslutning til saka.

Sosialbudsjettet utgjer ofte ein stor del av kommunebudsjetta. Å omdefinere offentlege midlar på denne måten, er å bruke samfunnet sine ressursar på ein smartare måte.

Å vere trygda kan bli til ei fattigdomsfelle, noko historiene om fattigdom her i BT den siste månaden har synt. Sjølv om den generelle arbeidsløysa held seg låg, under fire prosent, aukar fattigdomen.

Levekårsundersøkinga for 2018 viser mellom anna at ca. 20 prosent av barnefamilier med låg inntekt opplever at det er vanskeleg å få endene til å møtast.

I tillegg kjem skamma ved å ikkje kunne delta i vanlege sosiale aktiviteter, både for born og vaksne. Utenforskapet er tyngjande for mange familiar.

Les også

Jeg er nederst på rangstigen

Dei kreative løysingane i Ullensvang bør inspirere fleire. Kommunen har mellom anna etablert eit samarbeid med sosiale entreprenørar om å oppretta den ideelle foreininga Asylet.

Foreininga eig vandrarheimen AtHardanger i Kinsarvik, som er lærlingbedrift for tømrarar og hotellfolk. Her vert arbeidsfolk rekruttert etter talent, og ikkje berre etter kompetanse. Slik kan vegen tilbake til arbeidslivet verte kortare.

Dei siste 15 åra har talet på fattige born og unge i Ullensvang stige.

Vonleg vil nyordninga med kommunalt lønstilskot hjelpe fleire av foreldra deira til å finne seg jobb, for på den måten å kunne betre livskvaliteten for familiane.

Andre kommunar bør også studere ordninga nærare.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».