Normale fødsler er blitt unormale

Norge er et av verdens tryggeste land å føde barn i. Likevel er det stadig færre friske kvinner som føder uten medisinske inngrep.

Publisert Publisert

GRENSER: Hvor lenge skal naturens grenser tøyes for å fremme den normale fødselen, spør innsenderne. Foto: Scanpix

  • Ingvild Aune, Anne Marie Lilleengen, Vigdis Aasheim, Kari Bjerck
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

I løpet av de siste årene har det vært en økning av tiltak for å regulere, overvåke og akselerere den fysiologiske fødselsprosessen. Verdens helseorganisasjon fremhever at svangerskap og fødsel vanligvis er en normal fysiologisk prosess, og det skal være en medisinsk grunn for å forstyrre den.

En viktig oppgave for jordmor er å fremme en normal fødsel. Mange studier viser at det gir stor helsegevinst for kvinnen, det nyfødte barnet og familien. Selv om både kvinnens selvbestemmelsesrett og det naturlige blir hegnet om, møter man stadig dilemmaet: Hvor lenge skal naturens grenser tøyes for å fremme den normale fødselen?

Risikovurdering bærer preg av verstefallstenkning, og dette gjør at jordmor blir mer og mer avhengig av teknologi for å overvåke fødselsprosessen. Selv om flere kvinner i dag blir definert som risikogravide, betyr ikke det nødvendigvis at flere gravide har en høyere risiko for komplikasjoner.

Les også

Ungen ut og rett heim

Les også

Barsel er mer enn fødsel

En forklaring kan være at ordet risiko brukes selv om risikoen er ubetydelig. Begrepsbruken har endret seg. Det som tidligere ble beskrevet som et «normalt svangerskap», beskrives i dag som et «lavrisiko svangerskap». Når man fokuserer på risiko, blir definisjonen på den normale fødselen smal, og trygghet og sikkerhet blir forbundet med teknologi og ekspertise. Fødekvinnens status forandres lett fra å være en frisk kvinne til å bli pasient, og når eksperten får større makt blir kvinnens makt redusert.

Det er mye forskning som fremhever risiko for komplikasjoner under svangerskap og fødsel, og hvilke faktorer som gir en negativ fødselsopplevelse. I de fleste kliniske studier innenfor dette området er fokuset som oftest sykelighet og dødelighet. Positive langtidseffekter som mestring og velvære er sjelden målet i evalueringen av kvaliteten på helsetjenesten.

Vi mener at helsetjenesten for gravide, fødende og barselkvinner i fremtiden burde ha en mer helsefremmende tilnærming, som en motpol til sykdoms- og risikotenkning. I fødselsomsorgen i Norge har vi også et finansieringssystem der komplikasjoner premieres, som for eksempel keisersnitt kontra normal fødsel. Budsjettkriser kan oppstå fordi avdelinger taper penger på nedgang i kompliserte fødsler. Det burde vel være omvendt; at det skal lønne seg å bevare den normale fødselen?

Les også

Jordmor Haukedals fotografier

Jordmødre ved jordmorutdanningene i Norge ser med stor bekymring på denne utviklingen. Forskning viser at økt bruk av unødvendige inngrep til friske gravide kvinner gir større risiko for komplikasjoner under fødselen. Hvorfor har fødselsomsorgen utviklet seg i denne retningen? Har jordmødre og leger mistet troen på at friske kvinner kan føde normalt? Hva har dette gjort for at kvinnen skal stole på seg selv og sin evne til å kunne føde?

Jordmødre i Norge har lenge argumentert for at det er viktig at jordmor har mulighet til å være hos kvinnen under fødselen. Forskning viser at denne type omsorg er forbundet med trygghet, en normal fødsel og en positiv fødselsopplevelse. Ifølge veilederen «Et trygt fødetilbud» anbefales det at kvinnen har en jordmor hos seg gjerne så tidlig som mulig i den aktive fasen av fødselen. Disse retningslinjene blir ikke fulgt, da jordmødre ofte har ansvar for flere fødende kvinner samtidig. Betydningen av tilstedeværelse og kontinuerlig støtte fra jordmor under fødselen er vanskelig å måle og er derfor lite fremhevet som viktig innenfor en kultur som verdsetter handling og målbare ferdigheter. Bruk av teknologisk fosterovervåking og epidural kan lett bli et substitutt for jordmors tilstedeværelse.

Forskning viser at kvinner som har kontinuerlig støtte av jordmor under fødselen, har mindre risiko for medisinske inngrep. De føder også barn som er sprekere etter fødselen. Jordmors tilstedeværelse og støtte er også viktig for kvinnens fødselsopplevelse, den påvirker valg av smertelindring og fremmer mors tilknytning til barnet.

Les også

Mener fødselshjelpen sviktet og vil gi Arvid (1) erstatning

Det er tilstedeværelsen av jordmor og hennes relasjon til kvinnen som er de usynlige trådene som holder fødselsomsorgen sammen. Likevel fortsetter mange fødeavdelinger å favorisere teknologi.

Vi mener at kvinner i større grad skal følges opp av jordmor i svangerskapet. Ifølge norske retningslinjer for svangerskapsomsorgen skal en gravid kvinne selv kunne velge fritt hvem som skal følge henne – jordmor eller lege. I flere kommuner er det lange ventelister for å komme til konsultasjon hos jordmor, og mange gravide kvinner møter ikke jordmor før etter et halvgått svangerskap. Dette kan føre til for liten tid til å forberede kvinnene på svangerskapet, fødselen og foreldrerollen.

Et viktig mål for svangerskapsomsorgen er at kvinnen skal få en så god fødselsopplevelse som mulig, og at hun er godt rustet til å møte den nye hverdagen etter at barnet er født. Med andre ord; svangerskapsomsorg handler ikke bare om de medisinske fakta.

Det er på høy tid at man begynner å sammenligne kostnader av medisinske inngrep med en-til-en-omsorg av jordmor under fødselen. Forskning viser faktisk at en-til-en-omsorg gir økonomisk gevinst. Man bør også begynne å planlegge ulike modeller for oppfølging av gravide og fødende kvinner, der kvinnene får oppleve større grad av kontinuitet og trygghet. Det vil bidra til at friske kvinner får mulighet til å føde normalt på norske sykehus.

Ingvild Aune er jordmor og dosent ved jordmorutdanningen, NTNU Anne Marie Lilleengen er jordmor og høyskolelektor ved jordmorutdanningen, HiOA Vigdis Aasheim er jordmor og førsteamanuensis ved jordmorutdanningen, HiB Kari Bjerck er jordmor og førstelektor ved jordmorutdanningen, UiT

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Protesterer mot KK som fødselfabrikk

  2. Flertallet skal ut fra KK innen åtte timer

  3. KK holder nede keisersnittandelen

  1. Svangerskap
  2. Fødsel
  3. Teknologi
  4. Sykehus
  5. Barn og unge