Vi innvandrere må stemme!

I dag gir mange med innvandrerbakgrunn blaffen fordi de føler valget ikke angår dem, kun «de norske».

Publisert:

alex183.jpg

Abdullahi Ibrahim

Abdullahi Elmi Ibrahim

Nå som 14. september nærmer seg, diskuterer jeg ofte med folk om hvor viktig det er å delta i valget. Særlig snakker jeg med folk med innvandrerbakgrunn. Naturligvis finnes det også i denne gruppen ulike synspunktene når det gjelder valget i Norge, i likhet med samfunnet for øvrig, men det generelle inntrykket er at altfor mange ikke kommer til å stemme.Noen av dem med innvandrerbakgrunn jeg har snakket med uttaler at de ikke vil delta i valget fordi de ikke kan gjøre noen forskjell, og begrunner det med at politikken her i Norge ikke forandrer seg noen særlig uansett om de avgir sine stemmer eller ikke. Det finnes også andre som gir blaffen i norsk politikk fordi det ikke gjelder dem, men kun «de norske». De føler at de er en gruppe uten makt og innflytelse, som blir styrt av en politikk som de ikke kan gjøre noe med.

Signalene jeg får fra disse gruppene gjenspeiler funnene i en undersøkelse fra SSB som viser at blant mennesker med innvandrerbakgrunn var valgdeltakelse ved stortingsvalget i 2013 mindre enn blant etnisk norske. Jeg synes at det er uheldig at vi med innvandrerbakgrunn ikke i større grad stemmer i valget. Mange av oss er født og oppvokst i land med diktaturstyre der enkeltindividets stemme misbrukes eller ikke teller i det hele tatt, og hvor det sivile samfunnet har lite eller ingenting å si i politikken.

Men her i Norge har vi mulighet til å delta i det politiske livet og være med å forme det slik vi ønsker at det skal være. Vi har mulighet til å påvirke hvem som skal styre landet. Vi kan «kontrollere» politikere, i motsetningen til de politikernemange av oss er vant til.

Vi innvandrere er ikke kunnskapsløse. Vi har mye kunnskap som kan være nyttig, både for oss selv og hele det norske samfunnet og vi har mange gode løsninger for mange ulike problemstillinger som vedrører oss selv og samfunnet generelt. Men hvis vi ønsker å lykkes i dette landet, må vi være aktive borgere som deltar i samfunnsutviklingen. Vi må engasjere oss, delta i debatter og fremme forslag om det som angår oss — enten det gjelder helse, utdanning, økonomi, arbeid eller klima.

Jeg er skuffet over de innvandrerne som deler samfunnet i to, altså «de norske» og «oss». Jeg vil minne dere på at det er like muligheter for alle her i Norge, uavhengig av kjønn, hudfarge, religion, kultur og opprinnelse. Ali og Amina er likeverdige og har samme muligheter som Ola og Kari. Det som avgjør er engasjement og vilje. Du får det du jobber for, men mulighetene kommer ikke av seg selv uten at du gjør en innsats. Du må være klar til kamp for å lykkes. Med andre ord det er opp til den enkelte å føle seg hjemme her i landet.

Jeg er skuffet over de innvandrerne som deler samfunnet i to.

Jeg spør ofte de innvandrerne som ikke føler seg hjemme her i landet om når de vil flytte fra Norge. Som oftest er svaret : «Jeg vet ikke, men jeg vet at jeg en dag skal reise tilbake der jeg kommer fra.» Da sier jeg ofte: «Inntil du reiser herfra, skal du tenke som om du aldri skal reise». Det finnes mange som har bodd i Norge i flere tiår, men som fortsatt tenker at de skal flytte tilbake. Det er viktig å ha planer og mål, men realiteten er at mange av oss kommer til å bli her i Norge, selv om vi tenker noe annet. Og da bør vi også delta i demokratiet.

Jeg vet ikke selv hvem jeg skal stemme på, men jeg vet at jeg skal avgi stemmen min fordi jeg føler det som min plikt. Jeg vil anbefale folk å lese partiprogrammene og se hvor mye man er enig eller uenig med dem i og bestemme seg deretter. Og til deg som ikke vil stemme fordi de ikke finnes et parti eller en politikere du er enige med: Det som er viktig er ikke å være 100 prosent enig med et parti - det er nesten umulig. I stedet bør du spørre deg: «Hvor mye er jeg enig med i de enkelte partiene?»

SSBs undersøkelse påpeker at innvandrerkvinner i 2009 hadde større valgdeltakelse enn innvandrermenn, særlig somaliske kvinner. Dette er en god nyhet for oss alle, fordi folk ofte har et feil bilde av innvandrerkvinner. Gjennom yrket mitt og i mitt frivillige arbeid, kommer jeg tett på innvandrerkvinner og ser virkelig at de både vil og kan lykkes her i Norge. Det som er viktig for oss med innvandrerbakgrunn, er å vise vår styrke og vise at vi kan og vil mye, men likevel anerkjenne at vi har et forbedringspotensial. Selvfølgelig skal vi ikke akseptere mobbing og usannheter, men velbegrunnet kritikk bør vil tåle. Vi bør bruke eventuell saklig kritikk som motivasjon og oppmuntring, og her vi har mye arbeid å gjøre.

Inntil du reiser herfra, skal du tenke som om du aldri skal reise.

Jeg leste nylig at flere med innvandrerbakgrunn står på valglistene til de forskjellige partiene. Det er veldig gledelig, og bør utvikles videre. Jeg er sikker på at det finnes gode og flinke politikere med innvandrerbakgrunn i alle partier. Vi bør alle være med å oppmuntre dem til å fortsette med å arbeide politisk. Man bør særlig satse på ungdommer, fordi det er enklere for dem å føle seg hjemme i norsk politikk. De unge har større sjanser til å involvere seg i forhold til sine foreldre som ikke er vant til demokrati, og som ofte har problemer med språket og kanskje har nok med å finne seg til rette i det nye samfunnet.

Til syvende og sist må alle vi med innvandrerbakgrunn være med på å fremme gode, politiske løsninger på de utfordringene som vi møter til daglig. Å tro at alle med innvandrerbakgrunn kan delta aktivt er kanskje naivt, men det er mange av oss som har interesser for politikk og har muligheter til å delta som likevel er passive. Jeg utfordrer dere til å komme på banen og delta i det kommende lokalvalget!

Publisert: