Feil å avskaffe loven

En av de første bøtelagte sexkjøperne i Bergen uttalte til politiet at han var helt sikker på at kvinnen også hadde likt det. Bergensmannen var naiv, men dessverre er det mange som han.

NAIVT: Det er naivt å tro at et lovforbud mot kjøp av sex alene vil redusere etterspørselen etter seksuelle tjenester. Illustrasjonsfoto

Rudolf Christoffersen

FNs generalforsamling vedtok i 2000 en protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn. Protokollen pålegger statene å vurdere lovtiltak som motvirker alle former for utnytting av mennesker. Som et ledd i dette arbeidet ble det fra 1.1.2009 straffbart å kjøpe seksuelle tjenester i Norge.

Hindre rekruttering

I innstillingen fra justiskomiteen om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester (Innst. O.nr.3 2008-2009) understrekes det at i kampen mot menneskehandel finnes det ikke enkle løsninger. Virkemidlene må være mange og spenne vidt.

Les også

Krasjkurs i sexkjøp

Kjennetegnet for den norske innsatsen skal være et politi som prioriterer forebygging og etterforskning av denne type saker, et støtteapparat som tar ofrene for menneskehandel på alvor, og et internasjonalt engasjement som bidrar til å styrke det internasjonale rammeverket, hindre rekruttering og som gir ofrene for menneskehandel muligheter for et verdig liv, uten tvang og utnytting.

Avskaffe loven

Etter kun fire år raser nå debatten om sexkjøploven virker etter hensikten. Flere ledende politikere tar til orde for å avskaffe loven. Jeg tror det vil være et feil signal å sende. Det er et faktum at prostitusjon ofte er godt organisert profittmotivert utnyttelse av kvinner. På verdensbasis er det få andre kriminalitetsformer som genererer så mye profitt som menneskehandel og utnyttelse av kvinner til prostitusjon.

Les også

Det er forskjell på prostituerte

Sexkjøploven dreier seg imidlertid om mye mer enn å redusere det økonomiske fundamentet for menneskehandel. Loven gir også uttrykk for hvilke verdier vi ønsker å bygge samfunnet vårt på. Handel med mennesker er moralsk og etisk forkastelig. Det er naivt å tro at kjøp av sex er en handel mellom to likeverdige parter. Elementer av tvang, fattigdom og ufrihet er dessverre ofte dominerende selv om mange menn nekter å forholde seg til dette.

Naiv bergensmann

En av de første mennene som ble bøtelagt for kjøp av sex i Bergen uttalte til politiet at han var helt sikker på at kvinnen også hadde likt det, for hun hadde jo smilt til ham og sagt at det var godt. Bergensmannen var naiv, men dessverre er det mange som han. Menn som ikke forstår at de prostituerte må smile for å tiltrekke seg kunder. Jo flere kunder de får, jo mer tjener de og jo raskere får de nedbetalt gjelden de ofte skylder sine bakmenn. Sure og sinte prostituerte får ikke mange kunder.

Les også

DEBATT: - Jeg var prostituert fra jeg var 15 til jeg var 22 år

Den tyske politisjefen Hohmann som har vært sjef for ”Investigation Service Prostitution” i Tyskland de siste 14 årene uttalte i et avisintervju at kun 3–4 prosent av de prostituerte i Tyskland var selvstendige. Politisjefen var bekymret for signaleffekten av at kjøp av seksuelle tjenester hadde blitt sosialt akseptert i Tyskland. Mange sexkunder bryr seg ikke om den prostituertes situasjon eller de forstår ikke hvorledes prostitusjon gradvis bryter ned og ødelegger jentene uttalte Hohmann.

17 år gammel jente

Gjennom politiets etterforskning av flere menneskehandelsaker i Bergen er det blitt avdekket at de enkelte sexkjøpere ikke selv er i stand til å vurdere om kvinnene er underlagt tvang, utnyttelse eller opererer på selvstendig grunnlag. Mange er heller ikke i stand til å vurdere om kvinnen de kjøper sex av er over eller under 18 år. I 2009 ble tre albanske menn dømt i Bergen tingrett for å ha utnyttet en 17 år gammel albansk jente til prostitusjon i Bergen.

Jenten kom fra fattige kår i Albania og hadde allerede som 13 åring blitt rekruttert og tvunget inn i prostitusjon av kyniske bakmenn som hadde fraktet henne rundt i Europa. På tross av sin lave alder og umodne fremferd hadde hun solgt sex til mange menn i Bergen. Sexkunder som trolig var av den oppfatning at jenten var myndig og gjorde det frivillig.

For tidlig

Hvorvidt sexkjøploven har ført til mer eller mindre prostitusjon i Norge er det for tidlig å vurdere. Lovens effektivitet vil på kort sikt bero på en rekke faktorer. Politiets muligheter til å prioritere denne type kriminalitet er en viktig faktor. Lav oppdagelsesrisiko svekker lovens effektivitet. I tillegg tar det tid å endre folks holdninger til et lovforbud som politiet kun har begrensede ressurser til å følge opp. Kampen for å bekjempe utnytting av ressurssvake mennesker til prostitusjon må derfor ha et langsiktig perspektiv.

Redusert gateprostitusjon

I Sverige har man hatt forbud mot kjøp av seksuelle tjenester siden 1999. Det er i dag bred politisk enighet om nødvendigheten av loven og effekten den har hatt i forhold til bekjempelse av prostitusjon i Sverige. Flere representanter for svensk politi uttaler at Sverige er blitt et mindre attraktivt land for organisert menneskehandel som en følge av loven.

I 2008, året før sexkjøploven trådte i kraft i Norge, var det 3 ganger så mange gateprostituerte i Norge som i Sverige. Omfanget av gateprostitusjon i Sverige er redusert med 50 prosent, og det er færre menn som kjøper sex i Sverige enn i Norge. Årsakene til dette er først og fremst en økt bevissthet hos svenske menn om at kjøp av seksuelle tjenester er grunnleggende galt. Sexkjøploven har en avskrekkende effekt og den bidrar også til å skape holdninger som reduserer etterspørselen etter denne type tjenester.

Seksualisert vold

Prostitusjon er seksualisert vold og skadevirkningene av seksuelle overgrep er godt dokumentert. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa anslår at minst 500 000 personer hvert år blir solgt til prostitusjon i Europa. Finanskrisen i sør-Europa og økt fattigdom vil ventelig tvinge flere kvinner ut i prostitusjon de kommende årene. Mange av disse vil komme til Norge for å selge sex. Globalisering av økonomien, åpning av grensene mellom de europeiske land og lettere og hurtigere reisemåter er alle årsaker som sammen bidrar til at kriminelle nettverk lettere kan utøve sin virksomhet over landegrensene.

Økende markedsføring av salg av seksuelle tjenester over Internett vil vanskeliggjøre politiets arbeid. Det er derfor naivt å tro at et lovforbud mot kjøp av sex alene vil redusere etterspørselen etter seksuelle tjenester, men at det sammen med opplysningskampanjer bidrar til å endre holdninger og på sikt vil begrense etterspørselen etter seksuelle tjenester er ikke tvilsomt.