I desember 2013 skal bystyret bestemme Bybanens videre trasé til Åsane. I februar i år ble det lagt frem en stor utredning med forslag i en rekke alternativer. Skal banen legges i tunnel eller på gateplan gjennom sentrum? Etter krav fra blant annet Hordaland fylkeskommune foreligger nå en rekke tilleggsutredninger. Hovedspørsmålet er: Hvordan blir virkningen av Bybanen over Torget og foran Bryggen? Vil den skape en barriere, visuelt og trafikkmessig, mellom Vågen og verdenskulturminnet Bryggen? Hvordan blir miljøet i området hvis Bybanen bygges?

Toveis biltrafikk

Bybanen er foreslått å gå over Fisketorget, svinge rundt «Rundetårn» ganske nært Det Hanseatiske Museum, videre ut på kaien på en fylling ca. en halv meter over dagens vei, videre i en stor sving inn i Sandbrogaten og følge denne inn i tunnel under Nye Sandviksvei. Banen foran Bryggen blir lagt delvis ut på kaien, det vil si at det ytterste gangarealet blir smalere enn i dag.

Utredningen legger videre opp til at det skal være toveis biltrafikk over Torget og biltrafikk én vei over Bryggen. I tillegg skal det være plass til torghandel, uteservering, syklister og fotgjengere. Planen legger opp til å beholde alle disse elementene, og det skal etableres en ny, toveis sykkelbane.

Plassproblemer i sentrum

Alle kjenner plassproblemene på Torget og foran Bryggen. Særlig om sommeren yrer det av folk: store mengder turister (1,5 millioner besøker Bryggen årlig), byfolk, handlende, gjester på utestedene både ute— og innendørs. Alles ønske er at området skal syde av liv og aktivitet. Et verdensarvminne som Bryggen trenger også plass rundt seg, plass nok til at byfolk og turister har muligheten til å oppleve bygningene og miljøet uten hele tiden å bli forstyrret av trafikk av ymse slag.

Tilleggsutredningene konkluderer med: Det blir ikke så ille å føre Bybanen foran Bryggen. Trafikken blir ikke så mye verre enn den allerede er. Bussene tas jo bort, og noe biltrafikk tas bort. Og et bybanetog hvert annet minutt, det kan ta ikke være så ille? (Utredningen legger til grunn 4 minutters frekvens på banen). På illustrasjonene som følger planen har man klart å få med såpass mange busser på nå-bildene at det ikke ser så ille ut med mange bybanetog i stedet for.

Bakvendt utgangspunkt

Hovedproblemet med tilleggsutredningene som er kommet nå, er at man sammenligner med dagens situasjon, et såkalt 0-alternativ. Med bakgrunn i dagens situasjon kan man så hevde at det ikke blir så veldig mye verre enn det allerede er. Dette er et helt bakvendt utgangspunkt. Gjeldende verneplan, den såkalte VKB-reguleringsplanen, vedtatt av byrådet i 2006, forutsetter at det vesentlige av dagens trafikk skal fjernes fra Bryggen, som skal stenges for gjennomgangstrafikk. Den gjentas i Hordaland fylkeskommunes forvaltningsplan.

Forutsetningen for planarbeidet i 2006 var at området skulle ses i helhet, og alle tiltak vurderes i forhold til hensynet til bevaring. Målet var at gjennomgangstrafikken skulle fjernes og trafikkårene langs Vågen skulle bygges ned, til fordels for de gamle allmenningene.

«Fine klimatiske kvaliteter»

Sitat: «Arealet foran Bryggen skal opparbeides som oppholdsareal. Området skal primært ivareta hensyn til en verdig næropplevelse av Bryggen og aktiviteter i forbindelse med vernearbeidet. Området bør om mulig bidra til å gi bedre livsvilkår for næringsvirksomhet som er forenlig med verdenskulturminnets profil. (…) Bryggesporden bør opparbeides slik at plassen som romlig knutepunkt gjenerobres. Området bør sees i sammenheng med utforming av Vetrlidsallmenningen og Torget. Byrommet har fine klimatiske kvaliteter, god oversikt over bysammenhengene og det kan tilrettelegges for attraktive oppholdsarealer. Finnegården representerer et sammensatt museum med prioritet på opplevelsen av et helhetlig tidsbilde. Bryggegårdens utendørs sammenheng til plassen Bryggesporden og til sjøen er imidlertid vanskelig lesbar.»

Forsterker barrièrer

En eventuell bybane over Torget og foran Bryggen vil medføre en meget stor investering. I praksis vil det bety at det vil fortsette å være mye trafikk foran Bryggen i all overskuelig fremtid. Banen vil bli lagt høyere en dagens vei, og kaien utenfor vil bli vesentlig smalere enn i dag. Vi kjenner alle «barrièrevirkningen»: Se deg godt for når du vil fra kaien inn til Bryggen eller omvendt. Denne virkningen vil bli forsterket med bane foran Bryggen.

Fisketorget og Bryggen er kjernen i Bergens historie - kunne man tenkt seg trikk eller jernbane lagt over Markusplassen i Venezia eller Petersplassen i Roma?

Må gå langsomt

Banen vil måtte gå meget langsomt over Torget og foran Bryggen for ikke å være til fare for fotgjengere og syklister. Med bakgrunn i den tragiske ulykken i Mårdalen nylig, må det være lov til å spørre: Hvor sakte må banen gå over Bryggen for ikke å være til fare for alle de myke trafikantene fra alle verdenshjørner? Kan man på et tidspunkt bli nødt til å bygge sikkerhetsgjerder? Hva slags barrièrevirkning får vi da?

Et faktum er i alle fall klart: Banen vil bruke vesentlig lengre tid gjennom sentrum hvis den legges på gateplan enn hvis den legges i tunnel. Utredningen legger til grunn at reisetiden mellom Bystasjonen og NHH vil gå opp fra 9 minutter til 13-14 minutter, avhengig av tunnelalternativ. Skal vi tro at banen vil bruke enda lengre tid på gateplan på livlige dager?

Dype, skumle tunneler

Det er tidligere blitt hevdet, blant annet av tidligere byrådsleder Monica Mæland (H), at Bybanen må gå i dagen gjennom sentrum for at bergenserne skal kunne identifisere seg med den og bruke den. Man vil ikke ha en «T-bane i dype, skumle tunneler.» Dette er et underlig argument. I Oslo er T-banen det viktigste kommunikasjonsmidlet til og gjennom (under) sentrum. Banen er rask og effektiv. Alle osloboere vet hvor T-banen går, og hvor stasjonene og nedgangene er. De behøver ikke se banevognene på gaten for å kjenne banen og bruke den.

Å legge banen i tunnel er ikke uproblematisk, men løsningen er klart fremtidsrettet, og det vil gi en langt raskere og mer effektiv bane. Bergens sentrum er for trangt til å legge en bane på gateplan, og konfliktene med byens historiske sentrum er for store.