Korttidsvinning er langtidstap

Det er ikke tvil om at den nye fraværsregelen vil føre til mindre fravær på kort sikt. Vår bekymring er de langsiktige konsekvensene.