Avtalen som kan forandre Norge

Norge står på sidelinjen når historiens viktigste handelsavtale skal forhandles frem. Resultatet kan få store konsekvenser for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser.

VIKTIG BESLUTNING: USA og EU er i forhandlinger om en handelsavtale som kan få store konsekvenser for Norge. Her er USAs president Barack Obama avbildet sammen med EU-lederne José Manuel Barroso (til v.) og Herman van Rompuy (til h.) under sommerens G7-møte. Scanpix

Torbjørn Wilhelmsen

EU og USA forhandler om en transatlantisk handels- og investeringsavtale. Avtalen har fått navnet TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership. Målet er å øke økonomisk integrasjon mellom EU-landene og USA, og derved å skape økt sysselsetting, mer innovasjon og verdiskaping på begge sider av Atlanteren.

Bakteppet preges av svak økonomisk vekst i Europa, et gjeldstynget USA, et Russland som fremstår labilt og økonomisk svekket, og betydelig fraternisering mellom Kina og India som ønsker å overta rollen som motor i den globale økonomien. Det er altså mye som står på spill når EU og USA har satt seg til forhandlingsbordet.

Politisk prestisje

Selv om det er betydelige utfordringer forhandlerne skal overvinne, er det satt så mye politisk prestisje i dette prosjektet på begge sider av Atlanteren at de aller fleste regner med at avtalen vil se dagens lys.

Men hva vil TTIP bety for Norge? Avtalen kan føre til betydelig forverring for eksport av norsk sjømat til både det amerikanske og europeiske markedet.

Næringsminister Monica Mæland hevder at det er sannsynlig at konkurransesituasjonen for norsk fiskeeksport vil bli merkbart svekket, siden Norge ikke har tollfrihet for fiskeeksport til verken EU eller USA.

Les også

Atlantisk allianse

Også andre næringer kan bli rammet. Norske eksportører nyter godt av relativt lave tollsatser til USA. Dette gjelder særlig for industriprodukter. Men det er grunn til å være på vakt overfor en fremtidig konkurransemessig ulempe i USA, som følge av økt priskonkurranse fra EU-land.

Norsk eksport av industrivarer til EU har allerede tollfrihet, men det kan være grunn til å frykte at konkurransen vil skjerpes hvis amerikanske eksportører vil få bedre vilkår på EU-markedene. På den positive siden finner vi selvsagt verdien i standardisering og harmonisering av regelverk av de to markedene.

Nærer frykt

Ved eksport til USA og EU kan enhetskostnadene gå ned. Som utenforland er det likevel frykten for nye regulatoriske og tollbaserte regimer som preger diskusjonen blant de få aktørene som er opptatt av den kommende avtalen.

TTIP er så alvorlig at alle organisasjonene innen norsk fiskeri og sjømatbransje har etablert Sjømatalliansen for både å påvirke forhandlingene og for å møte en ny virkelighet så godt forberedt som mulig.

Men hva med resten av norsk eksportindustri? NHO er opptatt av TTIP og har i bestilling en større utredning om saken. NHO ser muligheter for en oppside for handelsnæringen fordi de ser mulighet for lavere kostnader på produktene, men de nærer frykt for svekket norsk konkurranseevne som følge av nye toll— og avgiftsbestemmelser, og tap av forhandlingsposisjon om det indre marked i EU/USA-systemet.

Amerikansk dominans

Mens man i EU og USA snakker om enorme muligheter for økt sysselsetting og økonomisk vekst, er de som forsøker å følge forhandlingene fra utsiden bekymret for amerikansk dominans og negative følger i Europa. De første anti-TTIP-demonstrasjonene har allerede funnet sted.

På den andre siden finner vi Joseph Quinlan, som er en ledende ekspert på forholdet mellom USA og EU, og som mener dette vil bli den dypeste og mest ambisiøse handelsavtalen som noen gang er inngått. Han kaller TTIP for det som kan bli «alle handelsavtalers mor».

Norge står utenfor

Som ikke-medlem i EU står selvsagt Norge utenfor rommet hvor forhandlingene pågår. Nå har selv EUs egen ombudsmann forlangt større åpenhet om hvordan forhandlingene forløper, og ombudsmannens krav er imøtekommet et stykke på vei.

Europaminister Vidar Helgesen har tatt opp behovet for informasjon også til Norge, og i oktober i år ble ønsket imøtekommet fra EUs side ved at de åpner for at EØS-komiteen og undergrupper i EØS-strukturen blir en del av informasjonsutvekslingen mellom EU og Norge.

Men for å få en opplyst offentlig debatt om dette må media ta sin rolle. TTIP-forhandlingene kan komme til å bli et godt eksempel på betydningen av en oppegående og reflekterende norsk presse, som evner å formidle kompliserte budskap slik at «folk flest» forstår det. For handelsavtalen kommer til å angå nettopp folk flest.

Som ikke-medlem i EU står selvsagt Norge utenfor rommet hvor forhandlingene pågår

Sliter med økonomien

TTIP har som utgangspunkt å legge til rette for fri flyt av investeringer, varer og tjenester på tvers av Nord-Atlanteren. Uavhengige forskere i økonomi mener TTIP kan skape mange tusen nye jobber, ved at to av verdens største økonomier fjerner hindringer for handel og investeringer. Det nevnes tall for en økonomisk vekst på mer enn 1600 milliarder kroner i USA og i EU. I tillegg kommer ringvirkninger av dette i andre verdensdeler på 800 milliarder kroner når avtalen er fullstendig implementert.

Dersom EU hadde samlet de nasjonale økonomiene, ville EU vært verdens største økonomi. Samlet sett står EU sterkt, men de sliter med den økonomiske motoren.

Allerede i dag utgjør handelen mellom EU og USA ca. 16 milliarder kroner hver dag. Med vekstimpulser fra en ny handelsavtale håper EU-landene å få ned arbeidsledigheten og dermed redusere nasjonale budsjettunderskudd, som fortsatt er en betydelig byrde og bekymring i mange land. Vil vi se en slik effekt i Norge?

Kritikerne er bekymret for at TTIP skal føre til lavere standarder på mat og andre varer, at landbruket i EU presses til å akseptere genmodifiserte produkter og betydelig mer industrialisering av landbruket og mindre dyrevelferd, for å nevne noe. «Nei», sier EU forhandlere. «Dette skal vi unngå; forbrukerne i Europa sine rettigheter og krav skal ikke bli skadelidende med avtalen.» Det gjenstår å se.

Samlet sett står EU sterkt, men de sliter med den økonomiske motoren

Vil legge til rette

I forslaget til statsbudsjettet for 2015, skriver regjeringen at «dersom det blir reelle forhandlinger om kjernespørsmål som toll på industrivarer, landbruk og tjenester, vil det være en prioritert oppgave for Nærings- og fiskeridepartementet å delta i disse for å ivareta interessene til norsk næringsliv».

Skal regjeringen lykkes med dette, er det viktig at også vestnorsk næringsliv engasjerer seg sterkere i saken og ser på følgene en fremtidig handels- og investeringsavtale reiser. Som ledende eksportfylker i Norge kan ikke næringslivet forholde seg likegyldig til det som nå skjer på den euro-amerikanske arenaen.

Europabevegelsen i Hordaland lover å gjøre vårt beste for å legge til rette for et informert engasjement i spørsmålet om det som kan komme til å endre vekstmulighetene for de to største økonomiene i verden og de millioner av arbeidsplasser som direkte blir berørt av handelsavtalen.