Ferje-Norge ventar på pengar frå Hareide. Han bør levere.

Forventningane er skyhøge på Vestlandet.

Publisert Publisert

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) reiste til Møre og Romsdal for å møte ferjeopprørarar tidleg i februar. No må dei følgje opp med pengar. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix

  1. Leserne mener

Det er sjeldan det er høg fallhøgde i revidert nasjonalbudsjett. Men i år ventar mesteparten av kyst-Norge i spenning.

Ved nyttår auka ferjeprisane kraftig i fleire fylke. Det gjekk hardt utover dei som brukar ferjene i det daglege, og det tok fyr langs heile kysten.

Men like raskt som ferjeopprøret blussa opp, roa det seg igjen. Overraskande raskt, særleg samanlikna med bompengeopprøret me såg i fjor.

Det er mykje takka vere Knut Arild Hareide (KrF) som tok over som samferdselsminister då det sto på som verst.

Noko av det første han gjorde var å dra på seg allversjakka og reise til Møre og Romsdal for å ete svele. I fleire debattar har han kome kritikarane sine i forkjøpet med å erkjenne dei enorme utgiftene ferja no medfører for enkelte.

Slik har han heile tida verka full av forståing.

Les også

Dei såg ferjeopprøret kome, men stoppa det ikkje

Såpass må ein forvente av nokon som er oppvaksen på ei øy i Sunnhordland. Men Hareide har, i motsetnad til sin forgjengar Jon Georg Dale (Frp), også køyrt ei forståingsfull linje overfor fylkeskommunane.

Det var ikkje like forventa, all den tid regjeringa med Høgre, Venstre og KrF lett kunne valt ei konfronterande linje overfor ferjefylka som alle er styrte av Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

Fylka vil alltid rope etter meir pengar frå staten, fordi det er den einaste plassen dei kan få pengar frå.

Det går også fint an å argumentere for at fylka har det endelege ansvaret for at ferjebillettane er blitt så dyre, og må ta konsekvensane av det.

Det er fylka sjølve som har investert store summar i nye ferjer. Dei to nordlegaste fylka har latt passasjerane betale for ein stor del av dette.

I Vestland har fylket valt å innføre Autopass som betalingssystem. Her er det berre bilistar som betaler, og prisen har difor auka kraftig for å vege opp for alle gratispassasjerane.

Men Hareide har ikkje kasta all skuld på ferjefylka.

Måndag inviterte han dei til møte med seg sjølv og tre andre statsrådar. Det er ikkje så ofte fylkesordførarar får fire statsrådars merksemd på ei og same tid.

Møtet enda utan konkrete lovnader og resultat, men dei som var til stades rapporterte om god stemning og endå meir forståing enn før. Autopass-ordninga blir også gått gjennom på nytt.

No snakkar fylkesordførarane om at ferjeprisane kan setjast ned allereie til sommaren, dersom pengane frå staten kjem.

Les også

Helleland og Hareide på plass hos «fergeopprørerne»

Mykje tyder difor på at Hareide og regjeringa har tenkt å følge opp sin imøtekomande tone i kroner og øre. Det er fleire årsaker til at dette er det beste å gjere:

Dersom fylka hadde erstatta alle dei gamle ferjene med nye dieselferjer, ville Hareide raskt heva peikefingeren og klaga på dette. At staten difor bidreg litt ekstra når fylka gjer ein ekstra innsats for å få ned utslepp, verkar rimeleg.

Det er også dyrt å vere ferjefylke. Det er ei byrde som ikkje er jamt fordelt utover landet, og sånn sett er det ikkje så freidig å kreve ekstra hjelp frå staten i periodar der ein må investere i ny teknologi.

Autopass-ordninga har ikkje blitt den enkle og billige betalingsmåten den skulle vere. Ei viktig føresetnad for ordninga var også at inntektene skulle vere like høge som før. Det vil berre bli vanskelegare, all den tid det blir fleire elbilar og dei får rabatt. Dette vil bli eit problem på alle strekningar, og gjer det aktuelt å igjen innføre passasjerbetaling med ein app.

Sist, men ikkje minst, er det alltid fint å gå inn i ei konflikt ein kan løyse. Sinnet frå ferjeopprørarane hadde ikkje nødvendigvis ramma regjeringa hardast. Men det er godt mogeleg at Hareide og regjeringa får skinne mest dersom dei sikrar ei løysing som gjer det billigare å reise med ferja igjen.

No står det berre att for ferjependlarar å vente. Signala er gode, men revidert nasjonalbudsjett kjem ikkje før tidleg i mai.

Ferjeopprøret kan få ein lukkeleg slutt. Men alt er gitt at Hareide leverer.

Gjer han ikkje det, vil ferjeopprøret blusse opp igjen og truleg bli verre enn nokon gong.

Publisert