Ein invitasjon til sentrum

Med Hove på plass har Høgre starta den lange kampen for å vinne KrF og Venstre tilbake til borgarleg side.

Morten Myksvoll
Kommentator i BT

COMEBACK: Harald Victor Hove returnerer til bypolitikken, og får med seg Hilde Onarheim (til h.) som Høgres to toppkandidatar i Bergen. Forslaget til nominasjonskomiteen vart presentert av kommunalminister Monica Mæland. Bård Bøe

Harald Victor Hove vart presentert som Bergen Høgres nye toppkandidat på Bradbenken. Ein symboltung plass, sidan det var på Bryggen Høgre mista makta i 2015, etter ein opprivande krangel om Bybanen.

Det verkar som eit avslutta kapittel. På spørsmål om korleis han skal lokke KrF og Venstre tilbake til borgarleg side, er Hove opptatt av ikkje å ta omkamp på gamle diskusjonar. Som kvar Bybanen til Åsane skal gå.

Det er ein god start.

Les også

Personkabalen kan avgjøre valget for Ap og Høyre i Bergen

Hove har hatt tre byrådspostar tidlegare, men gjekk av i protest då bybanesaka enda med at Høgre bytta ut byrådsleiaren sin før 2015-valet. Comebacket gjer at Høgre får ein kandidat med brei appell til sentrumspartia.

Men det betyr ikkje at partilaget er heilt klart for å overta byrådsmakta i byen.

Les også

Her er teamet Høyre mener vinner valget

Dersom Høgre ønskjer å styre byen frå neste år, må partiet lukkast med to ting. Valresultatet må bli så godt at byrådspartia Ap, KrF og Venstre ikkje klarar å samle eit fleirtal i bystyret.

Målingane ser unekteleg bra ut for Høgre. På førre BT-måling får Høgre 34,7 prosent, opp frå 22,1 prosent i 2015-valet. Men oppslutning er ikkje nok i seg sjølv.

Så må valsigeren skje på ein måte som gjer det mogeleg for KrF og Venstre å samarbeide med høgresida igjen.

Nominasjonen gjer eit slikt utfall meir sannsynleg. Når sjansane for byrådsskifte aukar, gjer det valkampen mykje meir spanande.

Høgre er ikkje lenger prega av bråk og kaos, slik partiet var i 2015. Hove har stilt eitt krav til nominasjonskomiteen: han vil ha med seg eit lag.

Det er nok eit krav nominasjonskomiteen har stilt til listekandidatane òg. For resultatet ser trygt ut. Signalet til sentrum er at representantane skal vere til å stole på.

Går lista gjennom nominasjonsmøtet, har partiet rydja eitt viktig hinder av bana. No står politikken att. For i løpet av tre år i opposisjon, har Høgre endra seg ein del. Og dei har auka avstanden til dei to sentrumspartia i byutviklingspolitikken.

Då Høgre styrte byen var partiet ein garantist for utbygging av Bybanen. Dei auka bompengetakstane og innførte køprising. Høgre var òg ein pådrivar for fortetting i posisjon, og stemte for ei rekkje fortettingsprosjekt som fagetaten sa nei til.

I opposisjon har partiet skifta meining. Dei kritiserer byrådet for å fjerne fleire utbyggingsområde frå kommuneplanen, trass i at det vil føre til ein tettare by i åra som kjem.

Høgre har òg vore kritisk til veksten i bompengesatsane.

VALKAMP: Høgre har starta den lange valkampen med ein dørbankaksjon. Gunnar Waage (t.v.) fekk tysdag besøk av (f.h.) statsminister Erna Solberg (H) og partiets føreslådde toppkandidatar Harald Victor Hove og Hilde Onarheim. Bård Bøe

Det er framleis usemje i partiet. Nokon snakkar til og med om å finne alternativ til Bybanen. Hove er blant dei som er mest opptatt av kor vanskeleg det er å finansiere den.

Usemja er ikkje større enn det som er naturleg i eit stort parti. Men kva bodskap Høgre landar på her, er avgjerande for om sentrumspartia vil forhandle med dei etter valet.

Les også

BT20: Kan krangling og kaos velte Ap-makta i Bergen?

Les også

Stiller spørsmål ved bybanebyggingen

Dersom Høgre er fast bestemt på å bytte ut Bybanen med noko anna, vert det lett for KrF og Venstre å avvise eit byrådssamarbeid.

Finansieringsutfordringa er ikkje like lett å ignorere. Sjå berre på Bybanen til Fyllingsdalen, som no skal stoppe ved Oasen. Stoppet ved Spelhaugen vart fjerna for å spare pengar.

Låneopptaka for kvart byggjetrinn legg seg oppå kvarandre, samtidig som biltrafikken går ned. Det er grenser for kor lenge bompengar er berekraftig som finansiering for nødvendig kollektivtrafikk.

Les også

– At det er så viktig at alle skal bo i blokk, det forstår jeg ikke.

Debatten om både fortetting og bompengar speglar dei store forskjellane som finst i Bergen.

For Bergen er ikkje ein urban kommune. Sentrum er lite, og berre eit fåtal av innbyggjarane bur i eit bystrøk. Mange tiår med spreidd bustadbygging har ført til at det er svært vanskeleg for mange å redusere bilbruken sin.

Det er mange som bur slik til at dei ikkje ser nytta av Bybanen, og då ser bompengane ut som ei uunngåeleg avgift. Mange ser òg at villastrøka som dei trivst med, er truga av leilegheiter.

Les også

Morten Myksvoll: Lågare folkevekst kan vere ei gåve til Bergen

Desse konfliktane er nøkkelen til stor oppslutning i neste års val. Men kombinasjonen av ei rettmessig uro for høge bompengar og ei byutvikling som legg opp til meir biltrafikk heng ikkje saman.

Fortetting kan nemleg redusere behovet for biltrafikk, og difor minimere problemet med bompengar. Viss færre brukar bilen, kan ein ikkje lenger basere kollektivutbygging på bompengar. Då må staten meir på bana.

Ingen kan forvente at Høgre skal endre politikken sin for å blidgjere sentrum. Det sentrum kan forvente, er at viss Høgre inviterer til forhandlingar etter valet, så er det reelle forhandlingar. Med eit parti dei kan stole på.

Viss det er målet til Høgre har dei lukkast med nominasjonen. Programarbeidet står att.