Økonomien avgjer byrådets framtid

Byrådet er grønare enn før, men alt står og fell på at dei fører ein ansvarleg økonomisk politikk.

Publisert:

MÅ HA KONTROLL: Blir økonomien truga av eit for spandabelt bystyre, bør Valhammer (t.h.) truge med å gå av, skriv Morten Myksvoll. Her står byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) saman med påtroppande finansbyråd Erlend Horn (V). Foto: Bård Bøe

Morten Myksvoll
Kommentator i BT

Det viktigaste fundamentet for dette byrådet er ein ansvarleg økonomisk politikk. Dersom økonomien vert handtert dårleg, vil alle andre valløfte stå på spel.

Ap, MDG, Venstre og KrF presenterte sin politiske plattform måndag kveld. Den ser ut til å vere økonomisk ansvarleg. Men det ein skriv i plattforma er éin ting; den verkelege testen kjem i dei neste åras budsjett.

Arbeidarpartiet har ikkje råd til å feile på kommuneøkonomien, slik dei har gjort før. Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) var byens første byrådsleiar og leia eit svakt mindretalsbyråd.

Dei vart hersa med av bystyret og av bydelsstyra, og pengebruken spann ut av kontroll. Resultatet var ein dårleg kommuneøkonomi og eit dårleg rykte for Ap.

Les også

Dette er det nye byrådet

Valhammer styrer òg med eit mindretal bak seg. Difor kan byrådet hans vere så ansvarlege dei berre vil. Det er bystyret som bestemmer.

Dei mest sannsynlege budsjettpartnarane til byrådet er SV og anten Raudt eller Sp. Desse partia bør òg vere sitt ansvar bevisst, men det er Ap og Valhammer som har siste ord.

Blir økonomien truga av eit for spandabelt bystyre, bør Valhammer truge med å gå av.

Byrådet har forplikta seg til dagens nivå på eigedomsskatten. Eigedomsskatten er den einaste måten kommunen sjølv påverkar sine eigne inntekter.

Ein auka eigedomsskatt er eit enkelt grep for å hente inn meir pengar. Men det bidreg ikkje til ein meir ansvarleg økonomistyring.

Budsjettet krev disiplin. Det er fornuftig av byrådet å nekte seg sjølv tilgang til desse ekstra skattepengane.

Les også

Nytt byråd i Bergen – lovar bilfrie soner, færre parkeringsplassar og kjøttfri dag

Men løftet går på tvers av det spesielt SV og Raudt vil.

Dei partia vil både auke eigedomsskatten og endre innretninga på den. Byrådet nøyer seg med å be regjeringa om å endre måten eigedomsskatten vert rekna ut, slik at ikkje dyre hus gir lågare skatt enn mange rimelegare bustader.

Dette blir ein viktig del av budsjettforhandlingane framover. Denne konfliktlina er sentral i å sjå korleis byrådet balanserer ønsket om å bli sitjande med ein ansvarleg økonomisk politikk.

Om økonomien vert styrt godt, er det eit anna felt som kjem til å dominere bergenspolitikken framover: klima og miljø.

Les også

BT20-podkast: Noen av valgets største tapere dannet nytt byråd. Hvordan kunne det skje?

Denne byrådsplattforma etablerer eit nytt minstemål for grøn politikk i Bergen. Den er meir ambisiøs enn tidlegare, noko som sjølvsagt berre skulle mangle. Omstillinga til lågare klimautslepp, betre byluft og meir berekraftige byar skjer ikkje av seg sjølv.

Det er summen av mange små og store tiltak. Nye bilfrie område, samt reduksjon av biltrafikk og parkeringsplassar, er blant grepa som byrådet vil gjennomføre.

Om Høgre skal vinne tilbake makta i Bergen i neste val, går truleg vegen gjennom miljøpolitikken. Det vil vere eit sjansespel å satse på at bompengemotstanden skal halde seg høg.

Høgre gjorde ikkje ein god nok jobb i førre periode med å gjere seg attraktive for sentrumspartia. Valkampen og bomoppgjeret gjorde det òg lett for miljøpartia å velje vekk Høgre og høgresida.

Det vil Harald Victor Hove (H) truleg forsøkje å endre. For makta i Bergen går framleis gjennom sentrumspartia.

Les også

Debatt: – Bergenspolitikken er syk

I Politisk kvarter på NRK tysdag morgon, sa Hove at Miljøpartiet dei Grøne (MDG) ville fått meir gjennomslag for miljøpolitikk på høgresida.

Dette kan tolkast som om Hove berre vil så splid i byrådet. Men det er òg fullt mogeleg at Hove meiner det.

For sjølv om det var ingenting som tyda på at det skulle stemme så seint som i valkampen, kan det ende opp med å stemme i åra som kjem. Det er eigentleg berre opp til Høgre å gjere det sant.

Skjer det, blir det kamp om miljøstemmene i sentrum. Det har byen godt av.

Publisert: