Aukande lese- og skrivevanskar

I seinare tid har vi lese i aviser og høyrt på radio om barn og ungdom som har store lese- og skrivevanskar. I det militære har mange rekruttar og befal vanskar med å fylla ut permisjonssøknaden sin. I grunnskolen går det årleg ut om lag 12.000 elevar som har store lese- og skrivevanskar.