Overvåker endringer i havet

Spredning av miljøgifter, radioaktivitet og algeoppblomstring i norske kystfarvann, gjør at fem norske forskningsinstitusjoner nå etablerer et nasjonalt råd for marin overvåking og varsling. Rådet får hovedsete i Bergen.