Kor går fagrørsla?

Dei nyliberalistiske politiske tankane går sin sigersgang over heile verda. Tendensane er dei same overalt. Samfunnet vert deregulert og desentralisert, samstundes som politikarane sentralt vert opptekne av å ha kontroll.