Opposisjonen si «rettferdige» toppfinansiering

Regjeringa foreslår ei ny ordning for finansiering av ressurskrevjande brukarar som ivaretek best dei kommunane som har dei høgste utgiftene til denne gruppa i forhold til folketalet.